Avisa Sør-Trøndelag refererer i ST 5. januar fra kommunestyremøtet i Orkland 21. desember 2022. Artikkelen viser til en uttalelse fra ordfører Oddbjørn Bang. Han antyder at hundrevis av arbeidsplasser kan ha gått tapt på Laksøra. Katastrofe blir benyttet om dagens arealdel i kommuneplanen.

Eksisterende virksomheter

Orkdal kommune og nå Orkland, har alltid ment at det er like viktig å ivareta de arbeidsplassene vi har, som å etablere nye. Dette har vært punkt i partiprogram og nedfelt i kommunale planer. Oddbjørn Bang har ved flere anledninger, helt riktig, uttrykt dette som viktig. Når det gjelder industriarbeidsplasser er det ivaretatt. Hva med arbeidsplasser i handelsnæringa?

Handel på Laksøra bidrar til yrende liv nedi Orkdalsveien

Etablering av detaljhandel på Laksøra øker ikke bare antall arbeidsplasser, men også antall innbyggere, uttaler ordføreren. Enig i at arbeidsplasser er viktig for vekst, men hvilke næringer og virksomheter skal ligge hvor? Det er det kommunestyret skal vedta ved den endelige behandlingen av arealplanen. Å tillate detaljhandel på Laksøra mener Oddbjørn Bang vil føre til yrende liv nede i Orkdalsveien. Vil det bli slik?

Bygg innenfra og utover

Et utall byplanleggere og arkitekter har vært brukt som foredragsholdere ved folkemøter, der sentrumsutvikling har vært tema de siste 15 årene. Uten unntak blir det sagt «bygg innenfra og utover». Statsforvalteren advarer klart og tydelig mot å lempe på bestemmelsene for Laksøra. Det kan i så fall føre til sentrumsdød. Mange småbysentrum har lidd samme skjebne ved tilsvarende handelsspredning. Med stor selvsikkerhet mener Oddbjørn Bang at byplanleggere og Statsforvalteren tar feil. Han mener å ha rett. Å spre handel til Laksøra vil styrke handelsgata, mener han.

Stjørdal fører en sentrumspolitikk i tråd med gode råd om byutvikling. Likt det Småbylista mener. Stjørdal vil lykkes.

Å telle arbeidsplasser

Ordføreren mener at kanskje flere hundre arbeidsplasser er gått tapt. Jeg velger å forholde meg til byplanleggere og Statsforvalteren. Over 200 har, innen ulike næringsvirksomheter, sin arbeidsplass i sentrumsgata. Bortfall av disse må i så fall trekkes fra i regnestykket til ordføreren. Er ikke arbeidsplassene i sentrum like viktige som nye på Laksøra? Er ikke de like viktige som industriarbeidsplasser? Nye arbeidsplasser innen handel vil komme. Etablering av arbeidsplasser på «Statens Hus-tomta», Franslykkja eller i sentrumsgata vil etter mitt syn ha samme verdi.

Ledig areal

Å bygge handel på Laksøra før vi omformer til handel, kontor og bolig på Franslykkja og Statens Hus-tomta er selve oppskrifta på skadelig byspredning. Eller som Statsforvalteren skriver i høringsuttalelsen: «… kommunen skal forsøke å tilrettelegge og stimulere til mer kompakte sentrum. Plangrepet som nå forslås vurderes å være i strid med denne hensikten».

Hans Kringstad har i et leserinnlegg vist til ubenyttet areal for næringsvirksomhet innenfor sentrumsområdet på Orkanger. Det er betydelig. Nye innbyggere er det også plass til. Over 400 boenheter, eller nærmere 1 000 personer kan bosette seg i eller nær sentrum. Det er plass til både næringsvirksomhet og flere innbyggere.

Ordførerens ironi

STs medarbeider registrerte ispedd ironi i ordførerens innlegg under behandling av arealplanen. ST nevner ikke at ordføreren ved to anledninger, siste gang ved møtets slutt, og uten mulighet for andre å kommentere, kom med oppsiktsvekkende uttalelser, irettesettende og med advarsler mot å opptre navlebeskuende og polariserende. Intensjonen med kommunesammenslåinga var å bygge den nye kommunen sammen. Det mener jeg er et mål alle i kommunestyret har, men det kan være ulike meninger om hvordan intensjonen skal nås. Hvem kan da påberope seg retten til å betrakte politikere med annen mening enn seg selv som navlebeskuende og polariserende? Ordføreren benyttet anledningen.