Som representant for Orkland Frp deler jeg bekymringene som er blitt fremhevet angående nedlegging, sentralisering og tvangsflytting i de første årene av Orkland kommune.

Det er avgjørende å lytte til innbyggerne, særlig de som blir direkte berørt av slike endringer.

Nedleggelse av boliger som Furumoen bofellesskap og tvangsflyttingen av beboere fra et kjent miljø til en institusjon, i dette tilfelle Solhagen i Meldal, er bekymringsfullt.

Det er klart at beslutningene har betydelige konsekvenser for enkeltpersoner og deres pårørende.

Å involvere berørte parter i planleggingsprosessen er essensielt for å sikre at beslutningene blir tatt med full forståelse for lokale behov og enkeltpersoners ønsker. Enhetslederen for bo og miljøtjenesten, Elin Rindal, bør aktivt søke samarbeid og innspill fra pårørende, som sitter på verdifull kunnskap og erfaring.

Orkland Frp mener på det sterkeste at beslutninger som påvirker enkeltindivider, spesielt de med utviklingshemming, må være basert på deres beste interesser. Det innebærer å respektere deres ønsker og sikre at de kan fortsette å leve i sitt kjente nærmiljø, med støtte fra nære personer og i et inkluderende samfunn.

Vi i Frp forstår og verdsetter ekspertisen som pårørende, lokalsamfunnet, og de med erfaring har å tilby. Det er viktig å ta hensyn til denne kunnskapen i utformingen av politikken og beslutningene som tas. Orkland Frp forplikter seg til å jobbe for en politikk som sikrer respekt for menneskerettigheter og fremmer et inkluderende samfunn for alle.

Orkland Frp vil jobbe for å sikre at politikken reflekterer behovene og ønskene til innbyggerne i Orkland kommune.

Til slutt ønsker jeg å understreke at ethvert tiltak som involverer tvangsflytting av funksjonshemmede må nøye vurderes med hensyn til deres beste interesser. Det er bekymringsfullt når enkeltpersoner blir flyttet fra et kjent bomiljø til institusjoner som kan påvirke deres livskvalitet negativt.

Det er viktig å være åpne omkring beslutningsprosessene for å fjerne enhver tvil og bekymring fra pårørende og samfunnet. I tillegg har det kommet opp spekulasjoner om at disse tvangsflyttingene kan være relatert til å frigjøre plass for flyktninger. Vi må stille spørsmål ved om det er tilfelle, og hvis det er, må beslutningstakere gi klarhet rundt de overordnede intensjonene og hvordan det vil påvirke lokalsamfunnet.

Fremskrittspartiet mener at åpenhet og gjennomsiktighet i slike saker er avgjørende. Vi vil arbeide for å sikre at enhver flytteprosess er forankret i en reell vurdering av behovet for den enkelte, og ikke motivert av andre faktorer som kan påvirke samfunnet på en uheldig måte. Samtidig er vi for en human og ansvarlig flyktningpolitikk, men dette bør ikke gå på bekostning av våre egne innbyggeres velferd og trygghet.