Det hogges mye skog, og vi er bekymret for hva disse hogstene gjør med naturmiljøet. Vi ser mange eksempler på kritikkverdig hogst; som hogst i nøkkelbiotoper, manglende kantsoner, omfattende kjøreskader, ødelagte myrer, manglende hensyn til tiurleik og hekkebiotoper for rovfugl.

Bestandskogbruket med flatehogst og planting har i løpet av en mannsalder endret det meste av Norges produktive skogareal til «industriskog», der mest mulig økonomisk utbytte er prioritert foran naturverdiene. Det er lite igjen av den varierte naturskogen med høyt biologisk mangfold. Fortsetter hogsten på samme måte som i dag vil resten av disse skogene være borte i løpet av 10-20 år. Dette vil være en katastrofe, hvor store naturverdier går tapt for godt. Ved hogst i naturskog må derfor mer skånsomme hogstformer benyttes. Den mest verdifulle naturskogen bør inngå i skogvernet.

Norge har som nasjonalt mål at skogen skal ha god økologisk tilstand. For å få det til må norsk skogbruk dreies fra et intensivt industriskogbruk, til et klima- og natursmart skogbruk som både på kort og lang sikt er økologisk bærekraftig. Dette skogbruket må bygge på solid kunnskap om hvordan skogsdriften påvirker både biologisk mangfold og skogens evne til å lagre karbon.

Skogloven og bærekraftforskriften må endres slik at det settes strengere, tydeligere krav til skogbruket, og det må kontrolleres at disse kravene blir fulgt. Det må ikke gis rom for å tøye bestemmelsene, slik vi ser mange eksempler på. I dag overlates kontrollen i stor grad til de som gjennomfører hogsten.

Naturvernforbundet i Trøndelag