Jeg fulgte også denne framleggingen med interesse, men plutselig satte jeg nesten kaffen i halsen. Med henvisning til kompetanseforskriften kom kommunalsjef oppvekst med følgende påstand fra talerstolen om undervisningspersonalet på Aa: de «…oppfyller heller ikke i dag kompetanseforskriften»!

Når dette brukes som en av begrunnelsene for å legge ned ungdomstrinnet, kan det ikke stå uimotsagt.

Som mangeårig tidligere ansatt på Aa skole, tidligere hovedtillitsvalgt i Snillfjord kommune og ganske god kunnskap om mine tidligere kollegers kompetanse i bla. basisfagene, er jeg overrasket over påstanden. Det er lite tillitvekkende at slike påstander framsettes på denne måten fra arbeidsgiver. Hva gjør dette med de ansatte? Jeg har truffet lærere som ikke kan forstå dette, de er fortvilte. De ansatte har både tatt etter- og videreutdanning. Kompetanseforskriften § 14-4 er ganske tydelig på hva som gjelder av både krav og unntak.

Forslaget om å flytte ungdomstrinnet fra Aa til Grøtte vil medføre lang reisevei for flere elever. Det er ca 6 mil fra ytterpunktet til Grøtte. Stipulert reisetid ut fra gjeldende rutetabeller fra AtB vil gi en tidsbruk på 1t40 min en vei – dvs 3t20 min pålagt stillesitting hver dag. Til sammenligning tar det 1t20 min fra Bårdshaug til Berkåk og 1t19 min til Værnes.

I tillegg til å legge ned ungdomstrinnet vil dette også få følger for barnetrinnet som blir enda mer sårbart. Hvor blir det av «Tidlig innsats» og trygghet for våre minste som ikke bor i sentrum?

Aa ungdomsklubb skal tilpasse driften med økt voksentetthet ved å utfordre foreldrene til å delta. Blir den samme utfordringen gitt til foreldrene  til de ungdommene som sogner til Synt’n?

Mål og visjoner

«Sammen bygger vi Orkland», «Orkland skal ha en aktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling»

Hvilke steder skal utvikles – er ikke Krokstadøra med i denne tankegangen fra Kommunedirektørens side?

Kommunedirektøren skriver i sin innledning at budsjettet ikke må bli en kamp mellom sentrum og distriktene. Dette synes kommunedirektøren å løse ved å kutte ut tiltakene i distriktene, for da blir det jo ikke noe distrikt igjen, men jeg går ut fra at de vil beholde eiendomsskatten som vindmøllepark og akvakulturanlegg tilfører fellesskapet.

Jeg savner en tydelig oversikt over Orkland kommunes lovpålagte og ikke lovpålagte tjenester som utføres med tillegg av kostnader. Jeg tror en slik oversikt ville vært nyttig for dere politikere. (Larvik kommune har utarbeidet en slik oversikt).

Hva ønsker dere politikere? Skal lokalsamfunnene leve og utvikles eller er visjon og mål bare tomme ord?