Mindre myr betyr mindre lagring av karbon. Mindre karbonlagring kan på sikt bety alvorlige utfordringer med miljøet på jorda, og dette må tas på alvor.

Dessverre er allerede mye myr i Orkland ødelagt, og nedbryting av karbonlagre i full gang. Kikket på kartet, og fant lett minst 10 eiendommer med gamle torvuttak fra myr i marka i Orkland. Noen av dem har jeg sett med egne øyne, det var trist. Det er mulig å stoppe denne utviklingen, og få myrene i gang med å produsere torv og lagre karbon igjen. Myrer som restaureres vil nok også etter hvert gå tilbake til å bli naturperler med det livet som hører med, dette er også er verdifullt. Dessverre er restaurering av myr krevende, vi har lite erfaring og det koster mye penger.

Det bevilges ikke nok penger til ivaretagelse av truet natur. Det bevilges enda mindre til restaurering av truet natur. For eksempel søkte vi i år statsforvalteren om støtte til å ivareta kritisk truet natur i form av slåttemarker. Vi fikk støtte, men kun omkring ¼ av det vi trengte. Staten har mange viktige oppgaver, det er mange om beinet, det er ikke lett å få det som trengs. Det er vanskelig for de fleste å forstå betydningen av denne type tiltak for framtiden og kommende generasjoner.

Det er fristende å leve i nuet, kanskje også sunt for den psykiske helsa(?). Det er nok allikevel mye mer ansvarsfullt å tenke framover. Vi bør bidra til å berge en god framtid for våre etterkommere. Det kan se ut som det er på tide at «dessertgenerasjonen» bør starte «oppryddninga» etter torvuttak og lignende.

Det offentlige skaper stabilitet og trygghet. Det trenger vi. -Men vi trenger også utvikling og til tider rask handling. Inntrykket er at det private næringslivet er flinkere til å være raske og skape utvikling, enn det offentlige. Personlig frykter jeg at de offentlige systemene ikke vil klare å være raske nok.

Tradisjonelt har jeg assosiert industri med naturødeleggelser. Nå har Norsk Industriutvikling og Elinor Batteries kommet til bygda, og de sier at de vil bidra til det grønne skiftet og at deres industri vil være bra for naturen.

Jeg har prøvd å undersøke hva disse firmaene har drevet med før. Jeg forstår at de prøver å finne løsninger på behovet for energi uten at det skal gå negativt ut over naturen. De drives privat og er raske. Fornybar energi og lagring av energi. De sørger for at Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) gjør undersøkelser for å sikre at det de gjør faktisk er til beste for naturen. Naturvernforbudet virker skeptiske og følger med.

De vil bygge en batterifabrikk, som i seg selv vil kunne bidra til større ivaretagelse av naturen i store deler av verden, den vil kunne bidra til det grønne skiftet. Bygningene deres på Ustjåren vil neppe skade truet natur, men vil skade myr og vil slik medføre redusert lagring av karbon. Når det gjelder karbonlagring, er det viktige hvor mye karbon som lagres, det har mindre å si hvor det lagres. Derfor tilbyr industrien å restaurere myr i slik grad at det lagres like mye, eller mer, karbon enn det som går tapt gjennom deres bygging. De ser seg med andre ord nødt til å bygge ned myr for å bygge batterifabrikken. De foreslår å restaurere myr i nærmiljøet for å kompensere for dette.

Jeg tror ikke at de gamle torvuttakene ved myrene i Orkland vil bli funnet og restaurert, dersom vi skal vente på det offentlige eller grunneierne. En kan knapt forvente initiativ og ressurser til det.

Jeg tror at ved å tillate bygging batterifabrikken kan vi bidra til det grønne skiftet i store deler av verden. Jeg tror at vi ved å ta imot tilbudet om å kompensere for karbontap ved restaurering av myrer i nærmiljøet, vil vi og kunne oppnå mange fordeler både for miljøet generelt og lokalmiljøet spesielt. Jeg syns Orkland bør takke «ja» til batterifabrikk, og at grunneiere i Orkland bør takke «ja» til tilbud om å restaurere myr. Jeg tror både naturen, lokalmiljøet og det globale miljøet kan dra nytte av denne muligheten:

· Økt karbonlagring, helst større enn tapet ved byggingen.

· Større fokus mot karbonlagring og ivaretagelse av truet natur.

· Restaurering av naturperler (myrer) der forfallet ellers ville fortsatt.

· Økte ressurser hos lokale grunneiere som har myrer der det tidligere er tatt ut torv. (Tror industrien vil betale grunneier for å få lov til å restaurere).

· Kunnskap om restaurering av myr, gjennom arbeidet til NINA, noe som vil kunne bety mye både her og mange andre plasser i verden.

· Kunnskap om hvordan et lokalmiljø, naturforvalting og stor industri kan gå sammen og skape en vinn-vinn-situasjon til beste for både natur, lokalmiljø, industri og miljøet på kloden.

· Industri medfører mange arbeidsplasser med mer, som kan føre med seg vekst og framgang for hele Orkland kommune.

Jeg tror vi bør spille på lag med industrien, de inviterer til eventyr. Vi vet at vi må redde prinsessa, det betyr alt. NATUREN er vår prinsesse. Vi vet at hun har det vondt slik det er nå. Berger vi henne får vi mye mer enn halve kongeriket attpå.