For noen 10-år siden var det en «byorginal» som gikk rundt i gatene i Trondheim som fikk utnavnet «Flirop», fordi han med jevne mellomrom storflirte av seg selv uansett hvor han var og uansett hva han deltok i, selv under begravelser!

Finansministeren er etter min mening en tro kopi av «Flirop». Du verden hvor mange du skuffet med din oppførsel, en slik anmodning med etterfølgende latter har skuffet mange, mange som gjennom ett langt arbeidsliv har stått opp styggtidlig om morgenen og gått på jobb. Mennesker som aldri har sviktet sin arbeidsgiver, alltid stilt opp og stilt seg til disposisjon og utført de arbeidsoppgavene de var/er  tildelt. Så er det noen som ikke kan jobbe av forskjellig årsaker, sykdom, uførhet og gjerne på grunn av å være «utgått på dato», slik jeg selv er et offer for. Fordi dere som sitter i Storting og regjering utformer og vedtar lover og forordninger som stenger dørene for mange som ønsker å kunne ha en jobb å gå til. Regelverket under trygdelovene som lukker dører for svært mange, uforståelige vedtekter som dere selv ikke forstår konsekvensene av. Når du har bidratt til å åpne «de lukkede dører» kan du be folk om å stå opp og gå på jobb! Slutt å håne folk! Som representant for Senterpartiet skulle en kunne forvente at du var i besittelse av «sunt bondevett».

Jeg skal fortelle gjennom dette innlegget om da jeg fikk beskjed om at jeg var «utgått på dato», hvilket jeg kan dokumentere gjennom brev jeg er i besittelse av.

Men først litt historie. Fra før jeg var i skolepliktig alder var jeg tidlig oppe om morgenen, jeg var alltid stått opp før min far dro på jobb. Som gruvearbeider på Løkken Verk dro han hjemmefra mellom kl 0515 og kl 0530 om morgenen når han hadde formiddagsskift. Gjennom alle år i skolepliktig alder gjorde jeg ikke lekser på ettermiddag og kveld, fordi jeg hadde god tid fra jeg sto opp og til skolen startet. Dette mønsteret har fulgt meg gjennom hele livet, også etter vel 55 år i arbeidslivet. Jeg vet nesten ikke at jeg gjennom denne tiden sovnet av en eneste dag!

De siste 17 årene av arbeidslivet har jeg kjørt drosje i Meldal, og noe i Rennebu. Da jeg hadde passert en alder av 74 år, begynte jeg å tenke på å søke dispensasjon fra aldersgrensen på 75 år, for å kunne inneha «kjøreseddel for persontransport mot vederlag». Noen år tidligere ble aldersgrensen endret fra 70 til 75 år. Da aldersgrensen var 70 år, var det anledning til å søke dispensasjon frem til 75 år.

Jeg tok kontakt med Orkdal politistasjon for å bli orientert om fremgangsmåte for å søke dispensasjon fra aldersgrensen på 75 år, dette skjedde i slutten av mars måned i år, vel 2 måneder før jeg fylte 75 år. Jeg fikk skikkelig god og hyggelig orientering av en meget grundig og flink dame ved politistasjonen, med anmodning om å søke så snart som mulig, fordi det kunne være lang behandlingstid. Jeg skreiv en søknad om dispensasjon på et år, frem til jeg fyller 76 år i slutten av mai måned 2024. Og med søknaden la jeg med anmodning fra arbeidsgiver Meldal Taxi om å gi dispensasjon på grunn av mangel på sjåfører i hele regionen, og godkjent legeattest fra min fastlege med anmodning om å gi dispensasjon med begrenset varighet på ett år.

Søknaden ble sendt til Statsforvalteren i Trøndelag. Etter noe tid fikk jeg melding fra Statsforvalteren om at søknaden var videresendt til Trøndelag politidistrikt. Etter en tid mottok jeg kopi av brev fra Trøndelag politidistrikt, brev som da var stilet til Politidirektoratet med følgende rettslig grunnlag: «Etter yrkestransportlova § 37 a tredje ledd kan kjøreseddel ikke utstedes for lengre tid enn til innehaver fyller 75 år. Politidirektoratet kan etter yrkestransportlova § 37 h annet ledd dispensere fra yrkestransportlova § 37 a tredje ledd. Trøndelag politidistrikt har vurdert søkers vandel og helse. Det er ikke funnet noe til hinder for at kjøreseddel kan utstedes dersom Politidirektoratet finner å kunne innvilge dispensasjon. Saken oversendes til Politidirektoratet for videre saksbehandling.» I mine øyne en meget positiv anmodning!

Etter en tid kommer svaret fra Politidirektoratet om at søknaden avslås, med begrunnelse om at det ikke foreligger «særskilde høve», med forklaring om at dispensasjon kun ville være for kort tid etter fylte 75 år, da kanskje bare for noen uker dersom det forelå «særskilde høve». Dessuten skriver Politidirektoratet at da aldersgrensen ble hevet fra 70 til 75 år så ble det fra samferdselsdepartementets side ikke åpnet for at det skulle gjøres unntak fra bestemmelsen om aldersgrense på 75 år. Videre sies det at for å kunne inneha kjøreseddel etter fylte 70 år så betinget det årlig fornyelse av helseattest. Ved godkjent legeattest kan politiet utstede kjøreseddel for ett år om gangen, frem til fylte 75 år.

Denne siste regelen tok jeg tak i, fordi slik fungerte ikke ordningen.- Jeg satt med kjøreseddel utstedt i juni måned 2019 med gyldighet til juni 2022, altså tre år.

Jeg benyttet meg av klageretten på Politidirektoratets vedtak med en rekke begrunnelser, blant annet den siste feilopplysning fra Politidirektoratet. Klagen skulle stiles til Politidirektoratet, som med bemerkninger til min klage skulle videresendes til Det kongelige Justis- og Beredskapsdepartement for endelig behandling. Departementet som bestyres av nok en representant fra Senterpartiet, som sender meg brev om at «Klagen tas ikke til følge». Videre sier departementet at hensyn til å utnytte sin restarbeidsevne og hensyn til livskvalitet etter forvaltningsloven ikke skal vektlegges.

Døra ble lukket, vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Jeg er utgått på dato.

Forstå det den som kan. Dersom jeg hadde vært innenfor «særskilde høve» kunne jeg fått noen ukers dispensasjon, etter flere måneders søknadstid.

Bare flir du, statsråd Trygve, og jeg tillater meg å flire av justisministeren!