I flere år kjempet foreldrene for at barnet deres skulle få en trygg og god skolegang ved Venn oppvekstsenter i Skaun. Til tross for gjentatte samtaler og møter med skolen, opplevde de at det ikke ble satt i verk gode nok tiltak for at barnet skulle få en trygg og god skolegang.

Dermed klaget foreldrene saken inn for Statsforvalteren. Ifølge mor var barnet svært ensomt, og hadde verken voksne eller barn hen var trygg på, eller stolte på. Ifølge mor var det et dårlig og utfordrende klassemiljø over flere år. Dette var noe skolen kjente til og jobbet med, men det hadde, ifølge mor, ikke noen effekt på barnet deres. Mor til barnet forteller til ST at barnet gikk fra å være et livlig og glad barn før hen begynte på skolen, til å bli et innesluttet barn som ikke stolte på noen.

Etter en gjennomgang av saken, konkluderer Statsforvalteren med at skolen har brutt opplæringsloven på flere områder. Loven sier blant annet at de som arbeider på skolen har plikt til å varsle rektor dersom de får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren konkluderer med at ansatte ved flere anledninger har unnlatt å varsle om barnets skolemiljø, pluss at rektor ikke har overholt varslingsplikten overfor skoleeier. Statsforvalteren slår også fast at skolen verken har oppfylt plikten til å undersøke saken, eller plikten til å sette inn tiltak. Statsforvalteren slår dermed fast at Venn oppvekstsenter ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes for å oppfylle elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

Selv om skolen ikke har oppfylt den såkalte aktivitetsplikten, vil ikke Statsforvalteren pålegge skolen å gjennomføre konkrete tiltak i saken. Det henger sammen med at barnet ikke lenger er elev ved skolen. Allikevel er det viktig at en slik sak blir prøvd overfor Statsforvalteren, samt at Statsforvalterens konklusjon blir kjent. Det bidrar nemlig til at lærere, rektorer og skoleeiere skjerper ansvarsbevisstheten, slik at andre barn slipper å oppleve det samme som denne eleven har gjort. Brudd på opplæringsloven skjer nemlig dessverre med jevne mellomrom ved skoler i de fleste kommunene.

Samtidig er det viktig at skoleeier, altså kommunen, reagerer aktivt og tydelig når brudd på Opplæringsloven avsløres. Konkret i denne saken, er kommunalsjef for skole i Skaun, Hege Røttereng, krystallklar på det som er beskrevet i denne saken ikke skal forekomme. En slik ydmyk respons på relativ hard kritikk, gir håp om at slike ting ikke skjer igjen.