Jeg vil med dette oppfordre alle innbyggere i Orkland kommune om å følge godt med i alt som skjer fra kommuneledelsen, både den administrative og politiske fremover. Alt tyder på at det kan være smart å kjøpe inn store lagre med fakler som kan brukes for å protestere mot tiltak som foreslås. Det vil komme mange forslag fremover for å legge ned tjenester, særlig i utkantene av kommunen. Jeg skal gjennom dette innlegget forsøke å begrunne min oppfordring.

Gjennom saken om ny brannstasjon i Meldal er det tilkjennegitt at kommunedirektørens nedleggingsforslag mellom annet for å spare penger på drift ikke er nådd frem hos kommunens administrasjon og heller ikke hos politisk ledelse. Ikke engang politisk opposisjon tar dette inn over seg. Det skal bygges ny brannstasjon i Meldal som garantert blir 10–15 millioner dyrere å bygge enn nødvendig dersom en annen tomt hadde blitt valgt fordi her er alt av infrastruktur allerede på plass. Og jeg kan anslå at drifta av brannstasjonen vil bli 2–3 millioner dyrere årlig enn det ville blitt med valg av annen tom. Og dette vil for mange år fremover belaste kommunens driftsbudsjett.

Vedrørende byggekostnader gjelder dette den visuelle delen, infrastruktur, flomsikring, adkomst og flytting av matjord. Dette er kostnader som i stor grad kunne spares ved valg av annen tomt. Videre ville man spare området til fremtidig boligområde, foreløpig spare dyrkajord. La meg også legge til at for stedsutviklinga av Meldal sentrum vil det ha uvurderlig betydning  da valgt tomt for brannstasjonen ville gitt plass for mange boliger for folk som ønsker å bo nær sentrum. Dette ville fått stor betydning for all virksomhet i sentrum, ikke minst levegrunnlag for de som driver forretningsdrift.

Jeg var til stede under skrytemøtet som Orkland kommune arrangerte i Meldal torsdag 11.01. dette år.

Her var administrasjonen i Orkland kommune meget sterkt representert. Og orienteringen gikk i stor del ut på å presentere bygget, det visuelle, kommunens signalbygg i Meldal sentrum. Det funksjonelle ble så godt som ikke nevnt, fordi det ville blitt ivaretatt minst like godt om brannstasjonen hadde blitt bygd på en alternativ tomt. Og jeg, med min dumhet, trodde at den kommunale ledelsen, særlig kommunalsjefen og brannsjefen var mest opptatt av den funksjonelle delen av brannstasjonen.

Så litt om saksbehandlingen så langt og hvorfor saken har endt opp slik den nå foreligger. Først, opprinnelig tomteforslag «Gammelbanktomta». Administrasjonen foreslo denne tomta som den aller beste, midt i ett boligområde. Etter store lokale protester og befaring av Orkland Formannskap ble tomta skrotet i forhold til ny brannstasjon. Med andre ord ett dårlig forslag fra administrasjonen, nederlag for brannsjefen. To tomtealternativer gjensto, Messråa og Meieritomta. Messråa, dyrkajord og utmerket til fremtidig boligtomt, Meieritomta, byggeklar med infrastruktur på plass, uaktuell som boligtomt ifølge administrasjonen i Orkland kommune. Administrasjonen anbefaler så Messråa som tomt for ny brannstasjon mellom annet med begrunnelse i en antagelse om at Statsforvalteren ville komme med innsigelse i forhold til Meieritomta på grunn av flomfaren. Det står faktisk i saken, «det er grunn til å anta at Statsforvalteren vil komme med innsigelse» med begrunnelse i at dette skjedde i Oppdal kommune da kommunen skulle bygge ny brannstasjon. Å sammenligne situasjonen i Meldal med situasjonen i Oppdal er langt fra reell. Elva Orkla er en av landets best regulerte vassdrag, og jeg sitter med en Cowi-rapport fra 2004 om flomfare i Orkla at det ikke er grunnlag for klimapåslag for flommene i Orkla. Videre så sier rapporten følgende og dette er oppsiktsvekkende: «NVE sitt innspill til varsel om oppstart reguleringsarbeid for deler av Meldal sentrum, Messa-Grøta – Meldal kommune (27.07.2017) – NVE forventer større utfordringer med flom og erosjon i små vassdrag som følge av klimaendringer og mer intens nedbør. Flomvannføring i små nedbørsfelt er forventet å øke og en bør være spesielt oppmerksom på de mindre, brattere vassdragene hvor en kan forvente rask vannstandsøkning med skadeflom som resultat.» Dette innspillet utelater administrasjonen i sin innstilling, nevnes overhodet ikke. Men det gir opplysning om at det må bygges en flomforebygning mot Messa, til en kostnad av 1500 kroner per løpemeter. Derimot vektlegges det at for Meieritomta må det bygges en forstøtningsmur mot Coop Meldal til en kostnad av 7500 kroner per løpemeter.

Videre er det lagt til grunn en kostnad tillagt Meieritomta, heving av fylkesveien Kvamsveien fra rundkjøringen og ca. 200 meter nedover til en anslått kostnad av 2,5 mill. kroner. Dette tiltaket er det ikke gitt noen nærmere redegjørelse for og vi som ferdes der daglig, og som opplevde vårflommen i Orkla i mai måned 1967 ikke klarer å forstå. Vårflommen i 1967 medførte at veistrekningen det her siktes til var tørrlagt i 1967, men veien var overflømt derfra og videre nedover. Og dette var før reguleringen av Orkla. Videre er det feil i høydemålingene som er oppgitt for heving av Meieritomta, bevis for dette finner man dersom en foretar ny høydemåling.

Helt til slutt, jeg understreker at jeg ikke har møtt en eneste person i Meldal som mener at det er unødvendig med ny brannstasjon, vi vil at Brann og redningstjenesten skal få skikkelige lokaler som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav og vilkår, de har vist en tålmodighet som mangler sidestykke etter rapporten fra Arbeidstilsynet, utarbeidet i 2018. Men arbeidsgiveren skal ikke jeg skryte noe av. Dessuten forventer jeg at kommunaldirektøren og ordføreren mener at innholdet i saksfremstillinger er reelle og riktige uansett hva det dreier seg om, da først kan en forvente at kommunestyret kan ta «tøffe beslutninger» og at Orklands innbyggere aksepterer beslutningene.