Mye har endret seg siden Norsk industriutvikling først presenterte sine planer om grønn industripark i Ustmarka. Da planene først ble presentert skulle dette bli et foregangsprosjekt når det gjelder tilpasning til natur og landskap. Flotte illustrasjoner ble vist frem sammen med godord og lovnader om hvor miljøvennlig dette skulle bli. Både administrativ og politisk ledelse lot seg begeistre.

Men hvor miljøvennlig kommer dette prosjektet egentlig til å bli? Ifølge avisa ST uttalte prosjektleder Dorte Solvang, under et folkemøte den 31.mai, at hun ikke hadde vært borti et så grundig utredet prosjekt. Det skal ikke jeg betvile. Men etter min vurdering er utredningene som foreligger langt fra grundige sett opp mot omfanget av prosjektet. Flere av rapportene som er utarbeidet tar ikke grundig nok for seg hvilke konsekvenser utbyggingen vil få. Legger man Statsforvalteren og Statens Vegvesens høringsuttalelser og innsigelser til grunn, kan en vel også konkludere med at utredningene ligger langt under det som kreves i denne typen saker. Nå er det ikke så uvanlig at det kommer innsigelser i planprosesser, men i denne saken er det svært mange innsigelser og flere av dem går på manglende utredninger og svakt planarbeid.

Du skal lete lenge etter å finne den grønne profilen i planforslaget. Det står mange fine ord i planbeskrivelsen, men når det gjelder planbestemmelsene (som sammen med plankartet er det som kommer til å bli juridisk bindende), er det få forpliktelser ut over det som er vanlig i industriprosjekter. Når en først snakker om planbestemmelsene, finner en her også eksempler på at en prøver å fremstå grønn uten å forplikte seg. Eksempel; På tak tillates etablering av grønne tak og dyrking innenfor regulerte byggegrenser og byggehøyder. De skal utformes slik at de er egnet som funksjonsområde for fugl og insekter. Det høres flott ut, men det finnes ingen generelle begrensninger i Plan- og bygningsloven eller teknisk forskrift som hindrer etablering av grønne tak. Så hvorfor har en behov for en slik bestemmelse? Hadde det heller stått at det skal etableres grønne tak, så hadde dette gitt mening.

Orkland Venstre er svært skuffet over planforslaget da det ikke lever opp til forventingene som er gitt. Slik prosjektet fremstår nå er dette er et vanlig industriprosjekt der en ønsker å bygge ned natur og friluftsverdier for å tjene penger, noe som for så vidt kunne vært en ærlig sak. Eneste forskjellen fra det vi er vant til i Orkland fra tidligere, er dimensjonene. Så hvorfor ikke kalle en spade for en spade å bare omtale dette som et vanvittig stort industriprosjekt? Grønt er det i alle fall ikke sett med lokale øyne. Grunnet nedbygging av store myrområder og planlegging av svært energikrevende industri, er Statsforvalteren tvilende til om prosjektet vil få et positivt klimaregnskap. Ut fra dette kan det også stilles spørsmål om prosjektet er grønt i den store sammenhengen.

Venstre lover å følge opp dette prosjektet nøye slik at alle konsekvenser for folk og natur kommer på bordet. Vi kommer ikke til å være med på å godkjenne denne planen slik den foreligger nå.