Den 01.06.21 var det 20 år siden fastlegeordningen ble etablert. Ordningen ble vel mottatt fordi den medførte nærhet, tillit, trygghet og ikke minst kontinuitet for pasientene. For noen år siden opplevde vi likevel «Fastlegeopprøret» - et opprør der legene ga uttrykk for at de ikke hadde nok ressurser til å møte behovene til en aldrende befolkning. Opprøret ble støttet av Pensjonistforbundet som så et tydelig behov for en helsetjeneste som tilpasses behovene til befolkningen. På den tiden ble det snakket om en tsunami av eldre som har mange og ulike behov for tilstrekkelig og kompetent helsetjeneste. Det ble likevel ikke iverksatt tiltak for å møte den situasjonen!

Kommunene tenkte at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem. Helseforetakene la opp til effektivitet: En ide om at innlagte skulle utskrives så raskt som mulig! Det viser seg at dette ikke fungerer tilfredsstillende. I dag blir eldre med behov for pleie og tilsyn kasteballer mellom systemer som ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gi nødvendig og helhetlig omsorg og helsehjelp!

Fastlegeordningen er nøkkelen til en velfungerende helsetjeneste, og særlig for de eldre! De fleste eldre har ulike diagnoser som krever medisinering, tilsyn og behandling. Flere enn planlagt har behov for plass i sykehjem og behandling i sykehus.

Status pr nå er at det er behov for flere fastleger, flere plasser i sykehjem og helseforetak som utreder og behandler alle de sykdommer og plager den eldre har!

Dagens situasjon er ikke verdig!

Pensjonistforbundet Trøndelag, Helseutvalget

Toril Indergård, leder

Eystein Stordal

Berit Kapelrud

Tor Lånkan