2020 ble et smertefullt år for nykommunen Heim. Økonomien strakk mildt sagt ikke til. Ved inngangen til 2021 sto kommunen foran en økonomisk slankekur, som lignet mer på en bukoperasjon. I 2021 måtte kommunen spare 47,6 millioner kroner, mens budsjettet for 2022 la opp til ei ytterligere innsparing på 30 millioner kroner. Slankekuren over to år beløp seg med andre ord til hele 77,6 millioner kroner.

foreligger resultatet av denne slankekuren, krydret med en god del uforutsette inntekter. Denne uka kunne kommunalsjef for økonomi, Gunn Hege Kjørsvik, presentere et regnskap for fjoråret som viser et netto driftsresultat, altså overskudd, på hele 73,3 millioner kroner.

Det er 67,5 millioner kroner mer enn budsjettert. Det store overskuddet forklares med at det dukket opp uforutsette inntekter, som kommunen ikke hadde oversikt over da politikerne laget budsjettet for 2022. Blant annet mottok kommunen 25,1 millioner kroner mer enn budsjettert fra Havbruksfondet, 16,7 millioner kroner mer enn budsjettert i tilskudd til bosetting av flyktninger, pluss at skatteinngangen ble 12,1 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Høyres Even Hendseth omtaler inntektene som ekstraordinære. Han sammenligner det med å vinne i Lotto, og peker på at man ikke kan regne med så store inntekter framover. Det har han nok helt rett i. Men samtidig er det grunn til å anta at skatteinngangen ikke vil droppe med 10-12 millioner kroner i år, eller at midlene fra Havbruksfondet vil forsvinne. Regjeringa har nemlig signalisert at det også i år vil bli en relativ høy utbetaling fra dette fondet også i år.

Hvis man korrigerer for disse «ekstraordinære» inntektene, som utgjør 53,9 millioner kroner mer enn budsjettert, så lander uansett kommunens driftsresultat med en pluss på nesten 20 millioner kroner. Nesten 10 millioner kroner skyldes mindreforbruk på enhetene gjennom året.

Dette viser uansett at Heim kommune har gjort en knakende god jobb med å få økonomien tilbake på rett kjøl. Det fortjener både politikerne og administrasjonen stående applaus for. Og ikke minst så fortjener de ansatte ros. Det er nemlig de ansatte som har måttet stå imot den verste sulten som slankekuren har avfødt. Slankekuren har kostet. Men nå har kommunen satt seg i en situasjon den bare kunne drømme om for to år siden.