I Skaun kommune har vi høye ambisjoner om å være en god bokommune der alle skal trives. Vi skal legge til rette for næring og boligbygging, og ivareta mange hensyn i arbeidet med å oppfylle dette. Det er høye ambisjoner med mange prosjekter på blokka, og alt bør selvsagt løses innenfor budsjett.

Grunnforhold, vår største utfordring

Men så var det slik at ting ikke alltid går som ønsket. Flere ulykker de siste årene, både i Trøndelag og andre steder i landet, har gjort at vurdering av grunnforhold – heldigvis – har fått større oppmerksomhet. Det stilles stadig strengere krav til undersøkelser og vurderinger før det kan tillates bygging.

Marin grense, altså det høyeste havnivået siden siste istid, er i Skaun omtrent 170 meter over havet. Områder som ligger lavere enn dette nivået, og som ikke er fjell, kan ha forekomster av kvikkleire, eller ha andre krevende grunnforhold. For alles sikkerhet, må slike områder vurderes nøye før det første spadetaket kan tas.

Det må gjøres grunnboringer og geoteknikere må analysere prøver før det kan startes med gjennomføring av tiltak. Geoteknikere og borerigger er mangelvare og det kan være lang ventetid før de kan stille opp, i noen tilfeller flere måneder. Etter undersøkelser oppdages det kanskje nye utfordringer som gjør at det er behov for flere undersøkelser og vurderinger. Og sånn går no dagan.

Et konkret eksempel på hvordan en utsettelse kan oppstå finner vi i arbeidet med Buvik kirkegård. Da vi planla utvidelse oppdaget vi tidlig at grunnforholdene var krevende. E39 ligger like ved, og vi antok at det skulle være greit nord for vegen, som følge av sikringstiltak som ble gjennomført da den ble bygget. Det viste seg at det var uenighet mellom fagfolk om rapportene som var lagt til grunn. Vi måtte derfor få ytterligere vurderinger fra en tredjepart før vi var trygge på konklusjonene. Der måtte vi ta deler av arealene ut av planen, mens andre områder må behandles spesielt før de kan tas i bruk.

Slikt tar tid.

Vanskelige grunnforhold ble også oppdaget både i forbindelse med aktivitetsparken i Buvika, samt på Venn. Dette til tross for at de første rapportene på Venn sa at det ville bli liten risiko for å møte dårlige grunnforhold.

Det er vanskelig å forutse hvor forsinkelsene vil oppstå, og vi kommer aldri til å gamble med innbyggernes sikkerhet. Da får det heller bli forsinkelser.

Status på byggeprosjekter 2023-24
Oppvekstsenter på Venn, bygging av skole og barnehageReguleringsplan til politisk behandling desember 2022. Planlagt byggestart 2024.
Utvikling og bygging av Ølsholmskjæret friområdeAnbudskonkurranse for bygging legges ut desember 2023.
Utvidelse av Buvik kirkegårdVenter på svar fra Statens vegvesen.
Utvikling og bygging av aktivitetspark i BuvikaAnbudskonkurranse for bygging legges ut uke 44.
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljøPå vent på grunn av intern kapasitet.
Trøvegen - Finnmyrvegen, nye vann- og avløpsrør
Ferdig høst 2023. Noe asfaltering må tas senere på grunn av grunnforhold.
Børsa - Eggkleiva, nye vann- og avløpsrørFerdig 2024.
Børsa - Eliløkken, nye vann- og avløpsrørTrasé er bestemt, prosjektering pågår.
Høydebasseng VassåsenAnbudskonkurranse legges ut høst 2023.
Reservevannledninger Øysand og Høydebasseng i BuvikaDelvis ferdig prosjektert i høst, venter på avtaler med Melhus og Trondheim kommuner. Byggestart vår 2024.
Nytt renseanlegg på ViggjaArbeid med anbudskonkurranse pågår, legges ut tidlig 2024.
Reguleringsplan for skytebane på RamsjøbuPå vent på grunn av intern kapasitet.
Skredsikring av Hammerbekken og HåggåbekkenFerdig.
Vann og avløpsprosjekt i BørsaFerdig.
Ny brannstasjon i BørsaFerdig.
Børselva-Vassåsen, nye vann- og avløpsrørVenter på avtale med grunneier eller ekspropriasjon.
Pumpestasjon i BørsaBestilt, leveres 2024.
Ombygging Børsa barneskoleFerdig.
Vann- og avløpsprosjekt (ringledning) i BuvikaFerdig.

Skaun kommune er rik på kulturminner

Kommunestyret vedtok ny kulturmiljøplan i oktober 2022. En plan som legger opp til et « …registrerings-, kartleggings-, og verdisettingsarbeid som er av stor betydning i en kommune i vekst, og med til tider stor utbyggingstakt».

I kommuneplanen er det lagt inn hensynssoner ved Børsøra, Norgesmøllene i Buvika, Gravhaugene på Jyssan og Kongehaugen, Viggja og kirketomta på Viggja, bygdaborgen på Stensåsen, Lisbetsæter, Børsa prestegård og Husaby.

Et skråblikk på kartet viser likevel at det er mulighet for funn av kulturminner over hele kommunen. Før byggeprosjekter kan startes må planene på høring til mange relevante parter, blant annet Trøndelag fylkeskommune som har fagansvar for kulturminner. Ofte får vi svar om at det må gjøres prøvegravinger for å sjekke mulighet for kulturminner, noe som bare kan gjøres i sommerhalvåret. Finnes det spor fra gammel tid, vil det naturlig nok komme ytterligere krav om undersøkelser før området kan frigis eller bli fredet for inngrep.

Forundersøkelsene på Venn viste for eksempel at området var rikt på kulturminner, noe som ikke var særlig overraskende, da vi vet at dette er et område rikt på tradisjoner. Dette førte til at det ble behov for ytterligere utgravinger, som ikke kunne bestilles før områdeplanen for oppvekstområdet var godkjent. Å produsere og godkjenne en reguleringsplan tar omtrent et år, og det er i godvær og medvind. Noe vi heldigvis hadde i akkurat denne saken.

Alt går bedre i et vennlig klima

Grunnen til at jeg skriver dette er ikke å klage eller å unnskylde. At det stilles krav til kommunen er naturlig, og et slikt engasjement er det som gjør Skaun til en fin kommune å jobbe i. Samtidig føler jeg et behov for å skape forståelse for hvorfor ting innimellom tar tid.

Arbeid med arealplaner har blitt vesentlig mer omfattende i senere år. Det er større og strengere krav til universell utforming, dokumentasjon knyttet til risiko og håndtering av klimautfordringer. Forsterkede krav er viktige og nødvendige, men fører samtidig til at ting kan ta lenger tid enn forventet.

Vi har ikke alltid vært gode nok til å gi realistiske forventninger til framdrift, og vil framover jobbe for å bli bedre på dette. Samtidig er det viktig for meg å understreke at vi har en gjeng med dyktige og engasjerte medarbeidere som gjør alt de kan for å levere i jobben sin.

At noen kan bli utålmodige når dere ikke opplever framgang i «deres» prosjekt, har alle vi som jobber i Skaun kommune stor forståelse for. Vi håper likevel denne teksten vil gi et lite innblikk i kompleksiteten og utfordringene som ligger til grunn for de mange prosjektene vi jobber med, og ber om videre tålmodighet og forståelse.

For husk: alt går bedre i et vennlig klima!