I en rapport fra Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fremkommer det at 22 prosent av norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt. Kun en av ti oppsøker helsehjelp etter en voldtekt, og kun 4 prosent av voldtekts- og overgrepsutsatte opplever at gjerningspersonen blir dømt.

Få anmelder voldtektene, og man mener at politiet kun har kjennskap til en av fem saker. Dette er et samfunnsproblem, da voldtekter og overgrep medfører mange traumer og psykiske og fysiske skader i ettertid.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har nedsatt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også utrede hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak. Økningen i antallet saker kan tyde på at det er behov for å målrette den forebyggende innsatsen i større grad. Regjeringen vil derfor jobbe videre for å forebygge at voldtekter skjer. Både kultur, holdninger og behandlingstilbud til overgripere er blant faktorene utvalget skal utrede nærmere.

Holdningsarbeid og forebyggende arbeid bør starte så tidlig som mulig. Orkland Arbeiderparti har derfor bedt om at teamet voldtekt og overgrep belyses i langt større grad allerede i tidlig grunnskolealder og at temaet tas inn i skolens læreplaner.