Følger de siste ukenes innlegg i lokalavisa etter siste budsjettmøte og kommunestyremøte 19. desember, og registrer at det etterlyses flere hender og ansatte overalt både i privat næringsliv og offentlige virksomheter.

Orkland trenger flere ansatte innenfor alle sektorer, men spesielt helse- og oppvekstsektoren. Vi er helt avhengig av at denne sektoren er oppe og går og rekrutteringsarbeidet som gjøres, for å få unge til å jobbe her og ta vare på de som har sin arbeidsplass i sektoren. Noe som er avgjørende for et godt lokalsamfunn.

Dette er et samfunnsbilde som vi har sett de siste årene og arbeidsledigheten i Norge er lav. Det er muligheter for å skifte jobb for de som ønsker nye utfordringer i denne tida.

Men i leting etter arbeidskraft er det nå viktigere enn noensinne å ta godt vare på den humane kapitalen. Arbeidsgiverne må legge til rette for gode arbeidsvilkår og lønninger for arbeidsfolket. Samtidig som de ansatte trekkes inn i virksomhetene med samskaping til beste for alle. Å bli møtt med en god tone i en trygg og forutsigbar arbeidskultur er viktig, for at vi skal kunne trives ved en arbeidsplass. Muligheter til å komme med innspill og få ta del i et lagarbeid vil skape tilhørighet for alle. Man må lytte til sine ansatte og bli godt kjent med de ikke bare arbeidsmessig, men også privat. Å arbeide for å ha gode relasjoner med kort vei til den nærmeste leder.

Arbeidsmarkedet er i rask endring og de ansatte må få tilbud og være villig til å ta utdanning og videreutdanning i forhold til dagens og morgendagens krav. Sammen med arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjoner må virksomheter gi muligheter for at hver enkelt arbeidstaker skal få utvikle seg og være motivert til å gjøre en optimal innsats.

Dette vil igjen skape større lojalitet og eierskap ved den enkelte arbeidsplass. Noe vi trenger for å bevare og holde på stabil arbeidskraft. I dag kan vi se dette bla. ved Orkel ved Fannrem med sitt arbeid gjennom mange tiår, og bedriften Inission på Løkken som tørr å satse på sine ansatte ved at de legger til rette for at de kan ta utdanning i sin arbeidshverdag. Vi trenger gode rollemodeller som vi kan lære av!

Å unngå stort sykefravær må være en av de viktigste oppgavene for en arbeidsgiver og de ansatte da dette koster virksomhetene enorme penger, kompetanse og verdifull tid. Her må man legge til rette for et inkluderende arbeidsliv slik at arbeidstaker kan være ved sin arbeidsplass, selv om livet plutselig kan «snu på dagen» for enkelte. Livet er ikke for amatører og vi skal alle gjennom ulike perioder i et langt liv. Sammen må arbeidsgiver og den sykemeldte ha en god dialog som kan sikre at den ansatte raskest mulig kan komme tilbake.

Trivsel ved en arbeidsplass preges av latter og god humor der takhøyden er stor. Ingen er viktigere enn noen andre! Vi er alle markedsførere i måten vi omtaler og framsnakker vår virksomhet.

For å sikre et godt arbeidsliv er vi helt avhengige av de gode lederne som ser mennesket og arbeidstakeren. De må gode relasjonelle evner og kompetanse for å kunne bygge gode lag. Man må ville være leder og se betydningen av sitt arbeid til å skape gode nettverk rundt seg, god stemning og utvikling som motiverer og inspirerer. Gi tillit til de ansatte og ha respekt for deres erfaringer og kompetanse, og å kunne se mulighetene som ligger i hver enkelt. Alle har et stort potensial til videre utvikling gjennom hele sitt arbeidsliv og det er av betydning å kunne stå i sitt arbeid gjennom flere tiår. Men dette arbeidet må gjøres sammen i et godt samarbeidsklima.

Vi blir nok ikke flere Orklendinger over natta, derfor er det viktig å ta godt vare på den arbeidskrafta som vi har i kommunen. Sammen bygger vi Orkland og vi har alle et ansvar for at det blir trivelig og utvikling. Noe som igjen vil skape et godt omdømme ikke bare ved arbeidsplassene, men også for kommunen vår. Å markedsføre Orkland blant unge som har tatt fagbrev eller er under utdanning og i andre kommuner vil være av stor betydning for tilflytting.

Vi må «selge oss ut «som en attraktiv kommune for å sikre oss nye innbyggere.  Gjerne unge mennesker og familier som kan bidra ikke bare med skatteinngang, men også innenfor frivillige lag og organisasjoner, for å kunne opprettholde den fantastiske frivilligheten som vi har i kommunen. Vi har anlegg nesten for enhver smak, og sammen må vi ta vare på disse skal de kunne være til glede for neste generasjon. Frivilligheten er limet i samfunnet mellom generasjoner og gir oss stor glede og fellesskap om oppgaver som vi utfører sammen. En lagseier som vi kan være stolte av!

I dag mottar kommunen mange nye landsmenn og det er nødvendig at de får en arbeidspraksis, for å sikre at de kommer ut i arbeid etter hvert. Bli kjent med nye arbeidskamerater og få venner for fremtiden i et nytt land, som igjen kan vise de veien til deltakelse med arbeid i frivillige lag og organisasjoner. Norge er et dugnadssamfunn der vi løfter sammen!

Orkland har mange unge uføre og mennesker som trenger arbeidstrening. Vi må legge til rette for et inkluderende arbeidsliv for å få alle med på laget, for å skape et godt lokalsamfunn. Trondheim kommune har nå begynt å jobbe med prosjektet HELT MED. Dette er en stiftelse som skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser i ordinært arbeidsliv for mennesker med utviklingshemming. I kommunenes utenforskapsarbeid vil det være naturlig at også vi som kommune kan igangsette et slikt prosjekt for å sikre at flere kommer ut i arbeid og får en bedre hverdag.

Vi har en fantastisk flott kommune med alle gode forutsetninger for å bygge gode levekår med spennende arbeidsplasser som igjen vil tiltrekke seg mennesker med ulik kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Vi har alle et felles ansvar for å bygge et lokalsamfunn som vi kan være stolte av, der det er godt å bo og arbeide for liten og stor, ung og gammel. Det er VI som skriver vår historie!