Det som i alle fall er sikkert er at dette vil få store konsekvenser for de grendene som er direkte berørt av endringene, men også (på sikt) for skolene. Endring av elevantall til hver enkelt skole vil komme som et resultat av kretsendringen. I så måte kan det ikke tas hensyn til nå da det er en strategisk avveiing, men FAU må like vel ha fokus på hva som er det beste for Gjølme skole. Vi som er innbyggere og foresatte i både grunnskole og barnehage fra Kjøra/Geita/Bjørnbet med barn på Gjølme barnehage og skole i dag, har sammenfattet våre innspill kategorisert i de forholdene kommunen etterspør, og vår konklusjon er klar: bevar de gamle skolekretsgrensene for Gjølme skole!

Kommunen ønsker innspill på om det er objektive/generelle forhold som har betydning for hvor skolekretsgrensene skal gå, og det lar seg enkelt svare på for vår del:

Deling av grender

Geitastranda er et langstrakt område, og det er ikke ei unaturlig deling ved at Kjøra/Geita/Bjørnbet tilhører Ytre Geitastrand og resten av Geitastranda innover mot Gjølme skole er «innerstranda». Det som derimot er svært unaturlig er at ved forslaget i høringa så kommer den nye grensa til å gå MELLOM Kjøra og Halsen gård. Halsen gård og Klomstein gård vil da stenges ute fra den tilhørigheten de har i vår grend. De har alltid vært en del av Kjøra. På små tettsteder og ved så spredd bebyggelse som det er utover Geitastranda, vil vi uansett kategorisere hverandre som «naboer». Geitastrand kirke har sitt sogn på hele Geitastranda, og idrettslaget Glimt i Råbygda samler oss alle.

Topografi

Avstandsmessig er det noen knappe meters forskjell fra Kjøra til Lensvik skole eller fra Kjøra til Gjølme skole. Her må det finregning til, og foresatte vil påpeke at en må benytte den reelle busstraseen som grunnlag. Elevene går av nede ved fylkesveien i Råbygda, og ikke ved skolegården! Tidsmessig er tiden det samme, i beste fall sommerstid, men slettes ikke vinterstid. Og med de norske årstidene er det absolutt flest dager der forholdene ikke er optimale!

Veistandard

Hele FV 710 er i elendig forfatning, og en vei som Forsvaret har uttalt at de unngår å bruke så langt det lar seg gjøre til og fra sin base på Ørlandet, nettopp pga. at det er for risikofylt. Når det er sagt, den mest svingete delen er fra Kjøra/Geita/Bjørnbeth og utover, og det er også der vi finner de mest ulykkesutsatte strekningene. Vinterstid er det Ingdalsbakken og Ingdalsveien ved Tangvika som byr på store utfordringer og forsinkelser, da det ofte er stengt pga. utforkjøringer av spesielt tunge kjøretøy. Sammen med topografien vil dette derfor gjøre store utslag på reell reisetid.

Skoleskyss

Elevene her er avhengig av buss til og fra skolen, uansett hvilken vei skolebussen tar. Det som utgjør noe, er hvor lang tid denne skyssen tar, basert på argumentasjonen ovenfor. Antall minutter per dag/per uke blir mye i løpet av et skoleår!

Generelle forhold

En flytting av skolekretsgrensen som medfører at Kjøra vil sokne til Lensvik vil bety en avfolkning av Kjøra/Geita/Bjørnbet på sikt. Man kan kalle det et subjektivt forhold, men fakta er at ingen vil bosette seg her dersom de blir nødt til å først kjøre barna sine til Lensvik i barnehage/SFO tidlig på morgenen, før de så kjører til Orkanger – Trondheim på jobb, og samme rute på ettermiddagen også. Man skal kunne ønske at det er flust av jobbtilbud i Lensvika, men det blir ei ønsketenkning. En slik løsning vil medføre at foreldre må bruke MINST 1,5 time hver dag i bil for å levere/hente i barnehage/SFO, og det vil gjøre noe med lengden på dagene for både foresatte (arbeidsgivere) og små unger.

Og så litt langsiktig og strategisk tenking:

Skolegretsgrensene har stor betydning for elevtallet på Gjølme. Per nå har vi 21 unger til sammen i grunnskolen og barnehagen, medregnet de som ikke har startet i barnehage ennå. Det er klart at dette utgjør en stor prosentvis andel av elevtallet på Gjølme skole! Samt at ved å «eliminere» ytterpunktene i kretsen, vil plutselig den geografiske spredningen skrenkes inn og ikke være så langt unna Orkanger skole lengre…? Vi vil gå langt i å antyde at en ytterligere nedgang i Gjølme skoles elevtall kan bety at skolen på sikt legges ned. Hvordan vil da skolevegen til de gjenværende elevene ved Gjølme skole bli, om det er Orkanger som er deres nærskole? Pga. avstand til Orkanger barneskole har de ikke krav på skyss. Grønørabrua, all tungtrafikken og veistrekningen der er IKKE egnet for unge fotgjengere fra Råbygda. Her har sikring ved Skjenaldelva allerede vært et hett tema. Og ikke minst er det per nå ingen gode fremtidsutsikter ved å sende ennå flere elever til de allerede overfylte skolene på Orkanger.

Råbygda som grend vil også lide av dette. Ikke minst for vår deltakelse i idrettslaget Glimt, men mest av alt for vår felles tilhørighet til Gjølme skole.

Kommunen ønsker bred involvering og oppfordrer både brukere av barnehage og grunnskole, samt øvrige innbyggere til å sende inn høringsuttalelser. Den oppfordringa vil vi absolutt stille oss bak!