I Skaun kommune er sluttresultatet et «flertall» i kommunestyret bestående av Senterpartiet, Buviklista, Frp og KrF. Grunnen til at «flertall» er benyttet og ikke flertall, er at det framstår noe uklart om FrP er et fullverdig medlem av dette flertallet eller om dette er et såkalt «valgteknisk samarbeid». Gunn Iversen Stokke (Sp) blir sittende som ordfører, mens David Sørli Nilsen (KrF) får vervet som varaordfører. Dette er kanskje ikke i utgangspunktet veldig kontroversielt, men bakteppet for dette resultatet har fra avisene selv blitt beskrevet som «dramatisk» da KrF valgte å bytte side i «siste sekund».

Det som kanskje ikke er kjent for Skauns innbyggere, er hvordan denne prosessen har foregått? Her savnes en bedre dekning fra regionens lokale aviser, da dette er noe som påvirker alle kommunens innbyggere og burde være av allmenn interesse. Noen naturlige spørsmål å stille seg i den forbindelse kunne være:

  • Allerede valgnatten ble det inngått en intensjonsavtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre, SV og KrF. Dersom det foreligger en intensjonsavtale, hvilke «kjøreregler» er det som gjelder i politikken? Står alle partier fritt til å trekke seg fra en slik avtale uavhengig av status i forhandlinger? Er det slik at man kan trekke seg dersom det ikke oppnås enighet? Hva da når enighet er faktum, slik David selv har uttalt i media "det føles ekkelt, da samarbeidet har vært godt og vi hadde kommet til enighet"? Slik undertegnede har oppfattet saken, hadde alle deltagere i intensjonsavtalen forhandlet over tid og kommet fram til en enighet. Det var i praksis kun en endelig signering som gjensto.

  • Hvilke «kjøreregler» gjelder ift forsøk på å påvirke individer/partier som har inngått en intensjonsavtale? Hvem har kontaktet David Sørli Nilsen/KrF, og når og hvordan skjedde dette? Var dette en beslutning forankret i den daværende mindretallsgruppa? Er det akseptabel praksis å «kjøpe» et flertall ved å tilby verv (les varaordførerstilling) til et parti/individ som er del av en intensjonsavtale?

  • Var David Sørli Nilsen/KrF’s beslutning om å bytte side forankret i partiet eller var dette en beslutning tatt basert på personlige interesser? Hvem ble dette drøftet med før beslutningen ble tatt? Hva var reaksjonene fra partiet i etterkant av denne beslutningen? Her har undertegnede forstått det slik at flere medlemmer i KrF valgte å melde seg ut av partiet i etterkant av at denne beslutningen ble tatt.

Man kan kanskje si at denne prosessen nå er avsluttet, og at videre «graving» i denne saken ikke nødvendigvis vil tilføre noe positivt. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at det har vært flere reaksjoner på det som har skjedd, og at det er på sin plass å stille spørsmål rundt prosessen. I ulike fora har det blitt benyttet beskrivelser som «urent trav», «korrupsjon», «en trussel mot demokratiet» og andre mindre fordelaktige beskrivelser. Videre har det som nevnt over, ført til at flere medlemmer i KrF har valgt å melde seg ut i protest mot hvordan dette har blitt gjennomført.

For å sikre tillit til de valgte politikere, ville det vært positivt for alle parter dersom dagens «flertall» kunne gitt en ryddig og detaljert tilbakemelding på spørsmål som listet over.

IU