Generelt  så har vi sett en rivende utvikling når det gjelder sentralisering. Noe sentralisering måtte vi forvente når tre og en halv kommune skulle slåes sammen til en. Men å mene noe om dette fikk vi ikke anledning til, i alle fall ikke vi som tilhørte Meldal kommune. Kommunestyret i Meldal kommune sa nei til at det skulle gjennomføres noen folkeavstemming her.

Første periode under ny kommune er nå historie, og vi kan fastslå at denne perioden har bestått av en sterkere sentralisering enn hva en kunne forvente! Forvente av Arbeiderpartiet og Senterpartiet med Kristelig Folkeparti som haleheng. Særlig Senterpartiet som liksom har fått stempelet som distriktsvennlig. Aldri før har vi opplevd maken til sentralisering i dette området. Aldri før har vi opplevd maken til en mer overlegen både administrativ og politisk ledelse. Som innbygger er du lite verd, du er ikke verd svar i det heletatt. Bortsett fra de siste to månedene før kommunevalg skal gjennomføres. Da blir du hørt og stappet full med narrativ  om hvor bra det skal bli, som eksempel uttrykket »Sammen skal vi bygge Orkland kommune» og «Vi skal ta hele kommunen i bruk» Er det dette vi nå opplever?

Stedsutvikling

Til det kjedsommelig har jeg med flere etterlyst en stedsutviklingsplan for tettstedene i Orkland kommune, ut fra lovnaden om «at hele kommunen skal tas i bruk» Dette er etter min mening meget viktig, viktig i den forstand at innbyggerne skal få sagt sin mening gjennom en høringsprosess. Denne saken er blitt lovt gjennomført så snart det var mulig under den første kommunestyreperioden. Men nei, intet skjedde og intet er planlagt skal skje frem til dags dato. Jeg gjør meg visse refleksjoner om hvorfor, særlig etter de siste signalene som kommer fra administrasjonen i forbindelse med budsjettforslag for neste år og beregningene som er gjort for de kommende årene. Det ser for meg ut som om det er satt en passerspiss på kartet, med sentrum i rundkjøringen på Bårdshaug, med en radius på inntil 10 kilometer. Innenfor dette området skal utviklingen skje i Orkland kommune i nærmeste fremtid. Med dette som arbeidsområde så slipper både administrativ og politisk ledelse å bry seg særlig med å ta hensyn til ønsker fra innbyggere som bor utenfor denne sirkel. I gamle dager ble dette prinsippet kalt «Cirkumsferens» Ut fra dette skal vi som bor utenfor denne sirkel ikke forvente noen stedsutviklingsplan for tettstedene før tidligst etter at budsjettet for 2026 er vedtatt av kommunestyret, da ser det ut til at det er lite av kommunal aktivitet igjen i utkantene.

Bygningsmasse

Orkland kommune besitter en stor bygningsmasse som er kostnadskrevende å ta vare på. Alle som besitter en bygningsmasse skjønner dette. Da må det gjennomføres en planlegging for å søke å redusere dette problemet. For Orkland kommune ser det ut for at dette løses ved å legge ned kommunal virksomhet i utkantene. Det er ett for enkelt prinsipp så lenge en skal ta vare på alle tettstedene i kommunen. Etter min oppfatning så er utsagnet om «Vi skal ta hele kommunen i bruk» helt og holdent tomme ord. Jeg må få lov til å minne om hva som ble sagt under prosessen om kommunesammenslåing: « Vi skal sørge for at det fortsatt blir lys i vinduene i Rådhusene» Kommunehusene i Meldal og på Krokstadøra foreslås nå å legges ned, den kommunale servicen skal tas bort. Og i Meldal skal det bygges ny brannstasjon.

Ny brannstasjon i Meldal

Ingen bestrider det faktum at det er behov for ny brannstasjon i Meldal, det som bestrides er valg av tomt. Det skal bygges på en tomt som er meget verdifull for fremtidig boligbygging etter manges mening. Men, nei, det vil ikke administrasjonen og politisk ledelse i Orkland kommune høre på, vi som bor her blir ikke hørt. Og som det ikke er nok, det skal bygges en brannstasjon som skal bli et «kommunalt signalbygg». Mye dyrere enn hva som er nødvendig, og dyrere i fremtidig drift enn nødvendig. Og det som er faktum er at det finnes en alternativ tomt som kunne tas i bruk, og til en langt rimeligere byggekostnad, og en langt rimeligere driftskostnad all den tid at det ville være flere til å dele på vintervedlikeholdet og at oppvarming ville kunne tilknyttes et moderne bioanlegg som er på plass i Meieribygningen.

Uten at jeg kan si om det ville være mulig, men etter mitt skjønn så var det kanskje mulig å oppnå enighet om å bygge brannstasjonen som ett tilbygg til eksisterende bygninger på Meieriteigen. Kanskje var det verdt å ta en kontakt med selskapet Meieriteigen om denne muligheten.

Det er videre kommet meg til kunnskap at på ett tidlig tidspunkt ble Orkland kommune kontaktet av en eiendomsoppsitter/eiendomsutvikler i Meldal som tilbød seg å bygge ny brannstasjon og leie ut til Orkland kommune. Så vidt meg bekjent så ble dette avslått uten å bli drøftet/orientert om i noe politisk utvalg, og det skulle være av stor interesse å få vite om hvilket svar og fra hvem denne tilbyder fikk svar.

Blindspor – valg av tomt for ny brannstasjon i Meldal

For min del må jeg bare innrømme at saken om ny brannstasjon i Meldal har fått meg til å føle at vi ble lurt ut i ett blindspor i spørsmålet om tomtevalg. Vinklingen mot «Banktomta» var et blindspor, en avledning i debatten. Hadde jeg innsett det tidligere så ville langt flere tomtemuligheter være aktuelle. En av tomtene er Orkland kommune sin eiendom, hvor Uteavdelingen for Meldal kommune hadde sitt tilhold, gamle Folkets Hus på Løkken Verk. Det ville ha gitt den gevinsten at problemet med mange eiendommer/bygninger ville ha blitt noe redusert, tomtekjøpskostnader ville unngås. Og jeg er sikker på at ved en god begrunnelse ville Statsforvalteren ikke ha hatt noen innvendinger til ett slik alternativ og det ville ha betydd reduserte kostnader både i investering og i fremtidig drift.