I ST torsdag skriver Karl O. Asbølmo at politikerne ikke bryr seg om bomiljøet på Vormstad etter valget. I hvert fall for min del er det feil. Onsdag sendte jeg nye spørsmål til utbygger Gasum for å få enda mer informasjon før behandlinga i kommunestyret. Spørsmålene berører blant annet det påståtte hastverket som Asbølmo tar opp.

Gardering mot lukt

Innbyggerne utfordret de politiske partiene om biogass-saken før valget. Småbypartiet svarte i ST at «vi sier nei til et slikt anlegg nær bomiljø – hvis det ikke er mulig å gardere seg mot luktplager. Den videre saksbehandlinga må gi svar på det.»

Jeg mener vi nå har fått de forsikringene som trengs fra faglig hold. Andre, også i partiet mitt, vil muligens tolke dokumentasjonen annerledes.

Veien til biogass

Ideen om industri på Mosøyan ble i sin tid presentert som et fint grep for å ta hele kommunen i bruk. Produksjon av biogass bidrar til grønn omstilling og gjenbruk (sirkulærøkonomi). Vi skal ha gode grunner for å si nei til næringsvirksomhet samfunnet absolutt trenger på et område vi har satt av til næring.

Luktplager for naboene er en slik god grunn, men det blir «med all sannsynlighet» ingen luktproblemer, ifølge de faglige vurderingene. Relevant informasjon kom blant annet i et tilleggsnotat om lukt fra konsulentselskapet Rambøll og i et nytt notat fra Gasum om teknisk løsning:

God renseteknologi

  • Biogassanlegget vil være tett, og utstyrt med et effektivt rensesystem i tre trinn.

  • Rensesystemet er brukt med gode resultater på anlegg i Danmark som er større enn det som er planlagt på Vormstad.

  • Undertrykk og ventilasjon skal hindre at lukt lekker ut ved inn- og utkjøring.

  • Beregninger (modellering) tar hensyn til terreng og lokale værforhold, noe naboer har etterlyst.

  • Beregningene viser at ingen boliger vil få et luktproblem (over grenseverdi) slik anlegget er tenkt bygd.

  • Teoretiske beregninger er ingen fasit, derfor er det lagt inn større utslipp enn forventet i modellen.

Vormstad og Moan

Vi skal ikke stole blindt på fagfolk, men i komplekse saker om lukt og støy er folkevalgte avhengig av at noen leverer objektiv kunnskap. I Hovedutvalg forvaltning 20. september stemte alle unntatt Frp for å godkjenne reguleringsplanen for Vormstad Biopark. I samme møte stemte Frp for å tillate brikettfabrikk nær boliger i Moan på Orkanger. Her har Moan Vel levert en godt begrunnet protest, men som på Vormstad sier de faglige vurderingene at det ikke vil bli problemer.

Frp tviler på fagfolkene på Vormstad (lukt), men stoler på dem på Orkanger (støy). Jeg stemte ja med blandede følelser i begge sakene. Småbypartiet foreslo tidligere å beholde en grønn buffer mellom boliger og industri i Moan. Det ble nedstemt.

Protester virker

Protestene på Vormstad er ikke bortkastet selv om det skulle komme en biogassfabrikk i Mosøyan. Engasjementet virker skjerpende på alle parter. Gasum vurderer å investere mange hundre millioner kroner på Vormstad. Selskapet vet nå at terskelen er lav for hva naboer og politikere vil akseptere av avvik før det kommer krav om nedstenging.

Det ligger også en sikkerhet i at Statsforvalteren stiller strenge krav for å gi Gasum driftstillatelse. Gasum står på terskelen til en storsatsing innen biogass. Hvis et selskap vil gamble med bomiljøet på Vormstad, gambler det også med sine egne penger og sitt eget omdømme.