Det står vel nærmest i alle politiske program til kommunevalget at de ønsker å satse på eldreomsorg. Alle er enige i «fyndordet», men har forskjellige løsninger. Vi i Skaun Arbeiderparti ønsker å belyse vårt syn på eldreomsorg i en vid kontekst.

Overordnet så gjelder for oss at det skal være trygt å bli eldre. Derfor satser Arbeiderpartiet på fagfolk i hele og faste stillinger, faste team av ansatte slik at de eldre møter kjente fjes i hverdagen, aktivitetsgaranti og en egen ordning for helseteknologi. Det vil sikre vår felles eldreomsorg for framtida.

Eldrebølgen, som den feilaktig kalles, har ikke nådd oss enda – men vi opplever økningen og må forberede oss på det som skjer. Også i Skaun blir vi flere eldre og det er vedvarende og ikke som en bølge (som går over).

Det aller viktigste for Skaun Arbeiderparti er at vi ikke vil privatisere omsorg. For oss er det viktig at alle ressurser som settes inn skal komme de som trenger omsorgen til nytte, og ikke at ønske om økonomisk utbytte skal være styrende.

Ansatte er viktige i eldreomsorgen. Vi trenger flere hender! Det mener vi kan skje gjennom å øke stillingsandel – gjerne opp til 100 % om de ansatte ønsker det. Hele faste stillinger skal være normen! Samtidig vil Arbeiderpartiet være pådrivere for at vi bruker den kompetansen vi har blant helsefagarbeidere og sykepleiere bedre gjennom oppgavedeling, samt sørge for muligheten for kompetanseheving og faglig utvikling

Skaun Arbeiderparti vil arbeide med tillitsreformen som regjeringen har lagt opp til; der byråkrati og stoppeklokke erstattes av lokal handlingsfrihet til det beste for brukerne av tjenester.

Vi må sikre at vi har kvalitet i alle ledd i eldreomsorgen. Vi ønsker å lytte til brukerne og pårørende for å være sikre på at tjenestene er gode nok. Da må vi ha brukerpanel og brukerundersøkelser. Gjør vi ikke en god nok jobb, må vi forbedre oss.

Dagens sykehjem har for liten kapasitet. Korttidsavdelingen (som brukes for avlastning og de med korttidsopphold) brukes nå til de som har fått fast plass. Den skjermede enheten (som brukes for de med demens) har for liten kapasitet. Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet at vi har tilstrekkelig med kapasitet. Vi MÅ derfor utvide kapasiteten på Rossvollheimen. Det er gledelig at regjeringen nå sier at de skal sette av 3 milliarder kroner for å bygge 1500 nye sykehjemsplasser. Den potten må vi utnytte for å øke kapasiteten på Rossvollheimen.

Like viktig som plasser på sykehjemmet er at det finnes boliger tilrettelagt for at folk skal klare seg hjemme. «Bo trygt hjemme»-reformen er en god rettesnor for oss i Arbeiderpartiet, når vi skal se på tjenester og boliger. I dag er det utbyggerne som bestemmer hvilke boliger som skal bygges. Skaun Arbeiderparti mener at kommunen for lenge har vært slepphendt og overlatt til utbyggerne til å bestemme alt. Nå må vi stille krav! Da kan vi få boliger som tjener alle behov og alle aldre. Dette gjelder for alle boligsøkere – ikke bare i eldreomsorgen.

Også kommunen har et ansvar med å få bygd flere omsorgsboliger og ikke minst ta godt vare på de boligene vi har. Skaun Arbeiderparti vil arbeide for at vi får bygd omsorgsboliger etter mal fra Tangentunet.

Velferdsteknologien er kommet og gir nye muligheter for å skape trygghet både for brukerne og for pårørende. Skaun har gjort mye, men Skaun Arbeiderparti mener at det er betydelig potensial for å utnytte teknologien enda mer. Teknologien skal aldri erstatte varme hender, men være i tillegg for å skape enda bedre trygghet for de eldre.

Den digitale utviklingen skaper utfordringer for mange – ikke bare eldre. Mye godt er gjort i kommunen, men vi er vel aldri i mål. Skaun Arbeiderparti vil at det skal finnes alternativ til digital informasjon slik at vi når alle.

Det å bli eldre kan ofte føre til mer ensomhet. Skaun Arbeiderparti vil arbeide for å motvirke ensomhet og for å styrke det psykiske helsetilbudet for eldre, både for hjemmeboende og de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig.

Eldreomsorg er ikke bare pleie og omsorg. Vi mener det er viktig at alle eldre også kan delta i kulturlivet gjennom hele livet. Det er viktig at «den kulturelle spaserstokken» videreføres og vi vil sikre at denne brukes aktivt i Skaun.

Skaun Arbeiderparti mener vi ikke bare skal eksistere, men skal leve gode liv og trives – og ha en god eldreomsorg.