Senterpartiet mener at ungdom i Orkland skal oppleve trygge og gode rammer for å kunne utfolde seg selv. Vi ønsker at all ungdom, uavhengig av bakgrunn eller bosted skal oppleve mestring, inkludering og selvutvikling på flere arenaer gjennom et bredt tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter.

Senterpartiet vil at alle kan finne områder de mestrer for å styrke god livskvalitet. Det er viktig å stimulere til videre utvikling av treffsteder for ungdom i alle aldre i hele kommunen. Vi ønsker at en skal kunne oppleve et godt tilbud uavhengig av hvor man bor i kommunen og at ungdom skal kunne ferdes ved hjelp av kollektiv transport. Samtidig ønsker vi også sommerjobber for ungdommer, og fortsatt jobbe for å øke kommunale lærlingeplasser innad i kommunen.

Det er også viktig for Senterpartiet at ungdommene har et talerør inn i kommunestyret gjennom ungdomsrådet hvor ungdommen får mulighet til å uttale seg om politiske saker som tas opp i kommunestyret. Dette er et organ Senterpartiet vil videreutvikle.

Kommunen er inne i et omfattende program mot utenforskap. Dette er Senterpartiet veldig positivt til, og vil bidra videre utvikling av programmet.

Senterpartiet vil i kommende valgperiode:

  • Ha et godt og funksjonelt ungdomsråd i Orkland.

  • Sørge for et bredt og godt fritids- og kulturtilbud.

  • Arbeide for sommerjobber for ungdom.

  • Videreføre ordningen med ungdomskontakt og ungdomspatrulje

  • Ha variert fritidstilbud i hele kommunen.

  • Videreføre og videreutvikle ordningen «Heim for en 50-lapp».

  • Jobbe for etablering av ulike aktiviteter som for eksempel Kjør for livet (Drive), snøskuterløype, e-sport og bandøving.