Arbeidsplasser og et rikholdig næringsliv i utvikling er et sentralt fundament for næringskommunen Orkland. Industrihistorien og næringslivets plass i samfunnet er også en stor del av identiteten. Dette bekreftes av Orklandstemmen fra 2019 der innbyggerne ble spurt hva som kjennetegnet den nye kommunen, 60% av respondentene i undersøkelsen mente Orkland burde markedsføres som næringskommune. I samme undersøkelse framgår det også tydelig at orklendingene er opptatt av stedsutvikling i hele kommunen og de hegner om kvalitetene i sine lokalsamfunn.

I Orklands 4 første år er det skapt flere hundre nye arbeidsplasser både fra store nye etableringer som Norsk Kylling, men ikke minst fra vekst i det allerede eksisterende næringslivet. Majoriteten av denne veksten kommer fra næringslivet i kommunens sentrumsområde rundt Orkanger. Det er også naturlig med tanke på størrelsen på virksomhetene som er lokalisert i kommunesenteret og rollen det har som regionalt handelssentrum i tillegg til et av Midt-Norges mest attraktive næringsområder på Grønøra.

Byen Orkanger har håndtert vekst over lang tid og med videre utvikling av det eksisterende næringslivet, ny handel og store utviklingsplaner både for Thamshavn næringspark og Ustmarka er det lite som tilsier at veksten skal avta over de kommende årene. Det gir først og fremst store muligheter samtidig som rask og konsentrert vekst også setter press på boligmarked, framkommelighet, tilgang på næringsareal og kommunale tjenester. Disse vekstrelaterte utfordringene må tas på alvor og håndteres med politisk styring for en bærekraftig utvikling av Orkanger.

Ser man utenfor sentrum er det også mye positivt å legge merke til i kommunens mangfoldige næringsliv. Hjørnesteinsbedrifter i vekst med nasjonal og internasjonal konkurranseevne, og ikke minst, primærnæringene med havbruk, skog og jordbruk som er en av kommunens største næringer. Primærnæringene har en helt avgjørende rolle for matforsyning, opprettholdelse av kulturlandskap og med sine ringvirkninger er den avgjørende for livsgrunnlaget i kommunens små og mellomstore lokalsamfunn. Utvikling av lokalmat, lokale merkevarer og knytningen til opplevelser og reiseliv har for mange gitt flere ben å stå på og har for alvor satt Orkland på kartet i Norges fremste matregion Trøndelag. På tross av krevende rammevilkår, og utviklingstrekk som spesielt utfordrer små og mellomstore produsenter, er det en beundringsverdig vilje til å satse som ikke minst kommer til uttrykk ved generasjonsskifter der neste generasjon tar tunge løft for å kunne leve av matproduksjon i en tid som stiller stadig større krav.

Arbeiderpartiet mener det er en klar sammenheng mellom livskraftige lokalsamfunn og tilgang på lokale arbeidsplasser. Skal vi utvikle lokalsamfunnene i hele Orkland krever det derfor en tilpasset satsing på næringsutvikling i hele kommunen med virkemidler og politikk som treffer de lokale forholdene. Selv om det er fellestrekk i utfordringsbildet for næringslivet i kommunen er det også avgjørende forskjeller knyttet til hva som kreves for å starte og drive næringsvirksomhet i de ulike delene. Det var derfor et svært viktig gjennomslag for distriktene i kommunen å sikre videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift. Orkland Arbeiderparti gikk i front i denne kampen og benyttet aktivt bredden av Arbeiderpartiet fra lokalt, regionalt og sentralt nivå helt inn i regjeringsapparatet. Det vil vi fortsette med for å sikre at ordningen opprettholdes og det viser også viktigheten av muligheten til å trekke på politisk støtte i ulike styringsnivå for å oppnå gode lokale rammevilkår

Arbeiderpartiet går til valg på å utvikle hele Orkland og en næringspolitikk for bredden av muligheter og utfordringer i næringskommune nr1.

For Orkland Arbeiderparti

Hanne Nyhus, Ordførerkandidat

Svein Erik Jørgensen, varaordførerkandidat

Jan Haugen, listekandidat

Karin Røttereng, listekandidat

Inge Helgeton, listekandidat