Det er meget beklagelig at en kan konstatere at demokratiet er meget svekket i Orkland kommune i inneværende kommunestyreperiode, under ledelse av ordfører Oddbjørn Bang, Senterpartiet, og med Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti som haleheng.

Orkland kommune er i meget sterk grad styrt av administrasjonen sammen med en håndfull representanter fra politisk ledelse. Begrunnelsen jeg kan vise til med min påstand er ett delegasjonsdokument som ble vedtatt umiddelbart etter at nåværende kommunestyre ble konstituert. Gjennom dette vedtaket ga kommunestyret fullmakt til formannskapet til å gjøre endelige vedtak i saker som kunne ha stor interesse for kommunens innbyggere. Faktisk så er dette vedtaket så omfattende at jeg vil be Statsforvalteren se nærmere på det, faktisk så er det skjellig grunn til å anta at det også er misbrukt av formannskapet. Kommuneloven inneholder avsnitt som gir beskjed om forhold som kommunestyret ikke kan delegere til noe underordnet organ. Taktisk sett så ble dette dokumentet lagt frem til behandling på ett av de aller første kommunestyremøter etter at Orkland kommune var etablert, med mange nye og uerfarne representanter og mye nytt å forholde seg til.

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune har gjennom flere intervjuer i den senere tid satt temaet om politisk styring på sakskartet. Trondheimsordføreren har 20 års erfaring fra trondheimspolitikken og ho er helt klar på at politisk styring er svekket fra år til år og at administrasjonen i stor grad overtar styringen. Ho oppfordrer politikerne om i sterkere grad å gjeninnta makta.

Saken om tomtevalg for ny brannstasjon i Meldal har synliggjort bevis på hvordan demokratiet er svekket i Orkland kommune og jeg skal her gi noen eksempler på bevis for dette:

1) Etablering av ny brannstasjon er en sak under investeringsbudsjettet. I følge kommuneloven kan saken ikke delegeres til underordnet organ.

2) Innbyggere som har innsigelser, påviser feil og unnlatelser i saksfremlegg blir utskjelt av ordføreren i forbindelse med behandling av saken i formannskapet, uten å ha muligheter for å forsvare seg. Dette er meget graverende.

3) Faste kommunestyremedlemmer stiller spørsmål om de kan bli erklært inhabile dersom saken ender opp i kommunestyret og de uttaler seg om saken.

4) Kommunestyremedlemmer blir pålagt munnkurv, kan ikke si sin mening og blir truet med represalier.

5) Ansatte i kommunen tør ikke offentlig å si sin mening i redsel for represalier fra kommuneledelsen.

6) Kommunedirektøren unnlater å informere part i saken om videre ankemuligheter i forbindelse med avslag på anke.

Dette er forhold som beviser hvordan det står til med demokratiet i Orkland kommune. Dette kan være en ettertanke for alle og enhver som skal delta ved kommunevalget om noen uker. For min egen del vil jeg si at min største skuffelse går til mitt eget parti, Pensjonistpartiet!