Større kraftbrukere må nå være raske til å skrive seg på Statnett sin venteliste for tildeling! Eksempelvis har Elinor Batteries omsider forstått at det ikke er nok kraft for drift av batterifabrikk, de ligger på cirka 20.-plass. Det er ikke nok med to lokale trafostasjoner som hevdet i lengre tid.

I Midt-Norge har Statkraft to oppgraderingsprosjekter som om noen måneder skal gi 60 GWh ekstra for regionen (Orkland brukte 962 GWh i 2022). Det blir som om musa pissa i elva. Ellers kan en håpe på kraft fra Nord-Norge og/eller Nord-Sverige.

Ordfører Hanne Nyhus annonserte i fjor høst en bred debatt om kraftbehovet i Orkland.

27. februar ble debatten sparket i gang i åpent formannskapsmøte. Ordføreren regner med å bruke inneværende år(!) for å komme til en konklusjon.

Første debatt-innlegg kom fra «Kraftløftet», et samarbeidsprosjekt mellom NHO, LO og regjeringen. Forslag til løsning ble presentert av Guro Angell Gimse fra NHO og Kristian Tangen fra LO, regionale ledere.

Kraftløftet ble etablert i januar i fjor med formål å sikre Norge nok kraft til klimaomstilling og grønne satsinger i næringslivet samt konkurransedyktige fremtidige strømpriser.

Foredragsholderne innledet med at kraftsituasjonen er alvorlig og krevende og trenger raske tiltak. I Trøndelag er kraftleveranser i hovedsak 60 % vann og 40 % vind og det forbrukes 11 TWh. Nåsituasjonen er en behovsøkning på 166 %, den økte produksjonen er på 14 %.

Formannskapet ble informert om 10 viktige punkter for å sikre nok krafttilgang, her er noen av disse:

«Mer vindkraftutbygging i Trøndelag».

Ganske håpløst å komme med dette forslaget til politikerne i Orkland som har gått til valg på nei til mer vindkraft. Etter hvert ble kjernekraft nevnt som en mulighet, – kan være aktuelt på lang sikt (uspesifisert tidsperspektiv) ble det sagt.

«Full utnyttelse av potensialet for vannkraft gjennom oppgradering, nybygg med redusert offentlig saksbehandlingstid og flomvern».

Kraftverkene i Orkla har allerede oppgraderte turbiner. Positivt at det skal jobbes med saksbehandlingstid for nybygg, alt hjelper, her vil jeg tro kommunen informerer potensielle utbyggere.

Flomvern er et skikkelig godt innspill. Kommunestyret i Verdal har bestilt en utredning for Verdalsvassdraget som er ett av 389 vernede vassdrag i Norge. Nærliggende å nevne Gaula også i en slik sammenheng. Mye energi, men utbygging vil ta tid, det er en sak for regjeringa.

«Det ble oppfordret til samarbeid på tvers av kommunegrenser for å etablere lokale og regionale energiplaner og få til en enhetlig arealplanlegging».

Aure og Heim kommuner har i samarbeid med Norsk Kjernekraft utredet planer for et kjernekraftverk på 12,5 TWh i Taftøy Næringspark. De har etterlyst svar fra Olje- og energidepartementet på sin søknad av 2. november 2023, men departementet har god tid.

Orkland kommune takket nei til å bli med i dette samarbeidet. 30 kommuner har kontakt med Norsk Kjernekraft for bistand til utredning, ikke Orkland. Norske kjernekraftkommuner, et samarbeidsorgan, er under stiftelse. Alt tyder på at Orkland vil styre dette på egen kjøl.

Situasjonen er slik at det kun er kjernekraft som vil monne for å dekke fremtidig kraftbehov i Orkland.

Regner med at kommunen raskt tar selvstendig tak og sender forespørsler til potensielle produsenter av moderne SMR-anlegg. Det er viktig å få avklart pris og leveringstid på et kjernekraftverk og samtidig få informasjon om krav til tomt, vann, strøm, drift, osv. Dette gjøres parallelt med at flere kraftspørsmål utredes.

I spørrerunden etter informasjonen om Kraftløftet kom det flere interessante tanker fra formannskapet. Deriblant ble det kastet inn forslag om en egen kommunal kraftforsyning for å sikre både egne innbyggere og eget næringsliv kraft til gunstig pris.

Et annet interessant forslag var fortetting med flere turbiner i eksisterende Geitfjellet Vindpark som leverte 510 GWh i 2022. Hvis dette gir vesentlig kraftøkning, er det en relativt rask og kanskje spiselig løsning også for vindkraftmotstanderne? Ingen, heller ikke foredragsholderne kunne svare opp dette. Enda en interessant sak å undersøke.

Mange av de som uttalte seg poengterte at de går inn for kjernekraft.

Det blir spennende å følge neste trekk i utredningen av kraftbehov og kraftkilder i Orkland. En kommune som påberoper seg å være «Industrikommune nummer én».