«Jeg lurer på hvor sterk styring og oversikt vi har på dette,» uttalte skaunordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) etter at administrasjonen hadde lagt fram 2019-regnskapet for formannskapet i mai 2020. Daværende økonomisjef Svein-Erik Bjerkan hadde da lagt fram tall, som viste et enhetene hadde et regnskapsmessig overforbruk på 11,2 millioner kroner. Samtlige skoler og barnehager hadde brukt mer penger enn de hadde til rådighet, og det sto klart for politikerne at de var nødt til å kvesse sparekniven, selv om regnskapet totalt sett viste et samlet driftsresultat på 5,2 millioner kroner.

2020 ble et skritt i riktig retning. Da endte kommunen opp med et regnskapsmessig overskudd på 9,6 millioner kroner. Sparetiltakene hadde begynt å virke. Utfordringene var likevel til stede, og det måtte overføres millionbeløp av overskuddet både til det såkalte bufferfondet og inflasjonsjusteringsfondet for å oppfylle målene i finansreglementet.

er også 2021 historie, og nylig ble årsmeldinga, inkludert regnskapet for 2021, lagt fram for politikerne. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 20,9 millioner kroner. Og mens politikerne kunne sette av 200 000 kroner til disposisjonsfondet fra 2020-regnskapet, kan politikerne sette av hele 23,2 millioner kroner til dette fondet nå i år, basert på 2021-regnskapet.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Skaun kommune har en betydelig gjeldsgrad. Samtidig står kommunen foran store investeringer, blant annet i forbindelse med bygging av nytt oppvekstsenter på Venn. Det ville blitt veldig utfordrende om kommunen ikke hadde klart å snu trenden fra 2019, som viste et betydelig overforbruk, og et relativt lavt driftsresultat.

Både politikerne og administrasjonen, med kommunedirektør Petter Lindseth i spissen, fortjener ros for arbeidet som er gjort med å forbedre økonomistyringa de siste par årene. Politikerne har hatt ryggrad til å gjøre helt nødvendige kostnadsreduserende grep, for å tilpasse økonomien til det som venter i årene som kommer. Om grepene er tilstrekkelige til å møte utfordringene som venter, blant annet knyttet til skoleutbygging på Venn, gjenstår å se. Men det er uansett ingen tvil om at kommunen står bedre rustet nå enn for to år siden, noe som også er helt nødvendig.

Det skal gjøres mye godt arbeid for å komme dit man er i dag, og det har kommunen gjort. Om ikke Stokke og co. hadde sterk styring og oversikt i 2020, så tyder alt på at de har det nå. Og det skal de ha kreditt for.