Vi må gjøre grep for å gjøre det lettere og drive næring og industri også på bygda. Venstre vil gjøre det lettere for folk å etablere og drive bedrifter i distriktet, slik at vi sikrer et attraktivt og innovativt arbeidsmarked over hele landet. For å gjøre det lettere for folk med ideer å satse, vil Venstre se på tiltak som gründerstipend, ta ned byråkratiet rundt små bedrifter og å se på særskilte skatteordninger for nyetablerte bedrifter.

I Norge har vi differensiert arbeidsgiveravgift der firmaer i mindre sentrale strøk betaler mindre avgift enn i sentrale strøk. Dette er et godt distriktspolitisk virkemiddel som må videreføres.

Etableringer av nye firma og videreutvikling av eksisterende virksomheter krever ofte bygging av nye lokaler. Med dagens byggekostnader er dette et tøft løft for bedriftene. Bankene ser på dette som risikokapital, og rentene bedriftene i utkantstrøk må betale på lån for nybygg er ofte tre ganger høyere enn om bygningen ble satt opp i sentrale strøk. Staten må stille opp for disse bedriftene, enten gjennom foretak som SIVA eller ved å gå inn som lånegiver.

Ofte er det enkeltpersoner som står som eiere av mindre foretak i mindre sentrale strøk. Disse må da betale formueskatt for verdien av bedriften. Dette betyr at eierne må ta ut mer av utbyttet i firmaet for å betale denne skatten. I tillegg må eieren betale mer i vanlig skatt for det beløpet som går til eiendomsskatt. Vi må få fritak for eiendomsskatt på aktive verdier og slik bidra til at verdiene forblir i bedriftene.

I bynære strøk bygges nye og bedre veier for at varer og personer skal komme raskere fram. I mange distrikter er problemet å i det hele tatt komme fram. Kommunale og fylkeskommunale veier har et stort etterslep på vedlikehold, og forbedringer av veiene skjer bare unntaksvis. Venstre vil at vi skal bruke mer midler på disse veiene. Å kunne reise trygt, effektivt og miljøvennlig skal være mulig i hele landet.

For at folk skal ha friheten til å bestemme hvor de skal bosette seg, ta utdanning og arbeide, må vi sikre full bredbåndsutbygging i hele landet innen snarest. Delvis går nå Telenor inn for bredbånd via 5G-nett i stedet for fiber. Men 5G-utbyggingen skjer i dag i områder der det allerede er fiber. Vi må få statlig støtte og dermed styring slik at hele landet får god bredbånddekning.

Vi må ha gode lokalsamfunn der folk trives. Bærebjelken skal være et sterkt, grønt og framtidsretta næringsliv både i sentrale strøk og i distriktene.

Årsmøtet i Orkland Venstre