Orkland har et aktivt og innovativt næringsliv. Orkland er «Næringskommune nr. 1» og er stor på handel, industri, landbruk og havbruk. Det at Isfjord og Norsk Kylling har etablert seg i Orkland, er eksempler på at vi lykkes som næringskommune. Etablering av Eiktyr vil gi tilgang til nye næringsareal i Ustmarka og rom for nye næringer. Senterpartiet vil også i kommende valgperiode legge til rette for en god utvikling av kommunens totale næringsliv. Et allsidig landbruk med tilhørende virksomhet bidrar sterkt til næringslivet i kommunen vår. Mye av framtidas næringsliv vil være basert på sirkulærøkonomi og kommunen skal være en aktiv bidragsyter i arbeidet som utføres i Thamsklyngen.

Næringsarealene må fortettes og det må legges til rette nye arealer rundt om i hele Orkland. Senterpartiet er positive til etableringen av grønn næringspark Ustmarka og Thamshavn. Næringsarealene må bygges ut med nødvendig infrastruktur som strøm, vann og avløp slik at bedrifter raskt kan etablere seg på områdene. Senterpartiet vil arbeide opp mot sentrale myndigheter for at våre store hjørnesteinsbedrifter skal ha akseptable rammevilkår, slik at de kan utvikle seg og skape nye og spennende arbeidsplasser. Senterpartiet vil arbeide for at dagens rammebetingelser også i framtida blir et lokalt konkurransefortrinn.

Senterpartiet vil i kommende valgperiode prioritere følgende:

 • Opprettholde dagens eiendomsskatt på vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, kraftlinjer og landanlegg for olje og gass.

 • Etablere og videreutvikle næringsarealer med god infrastruktur i hele kommunen.

 • Kommunal saksbehandling med «ja»-holdning.

 • Videreutvikle Orkanger Havn på en miljømessig god måte.

 • Legge til rette for fiskemottak ved Trondheimleia.

 • Orkland Energi skal være offentlig eid.

 • Være en aktiv eier i Trønderenergi og ANEO.

 • Støtte ordninger som stimulerer til sirkulærøkonomisk tankegang.

 • Være en aktiv pådriver for tett samarbeid mellom næringslivet og NTNU/Sintef.

 • Arbeide for å videreutvikle Orkland som reiselivsmål i samarbeide med Visit Orkland.

 • Aktivt støtte arbeidet med «Thamsriket» og «Smaker fra Orkland».

 • Forpliktende samarbeid mellom kommunens skoler og næringslivet samt videreføre Ungt Entreprenørskap.

Orkland, en kommune med et aktivt landbruk og trygg matproduksjon

Senterpartiet vil føre en landbrukspolitikk som gir trygg og sikker mat, landbruk over hele kommunen, økt verdiskaping og ei bærekraftig næring. Vi vil legges til rette for at landbrukets næringsvirksomhet blir enda viktigere framover for å opprettholde lokal sysselsetting og bosetting. En variert bruksstruktur gir best muligheter til å produsere maten på en bærekraftig og klimavennlig måte.

Å utnytte våre store gras- og beiteressurser er et viktig fortrinn for miljøvennlig kjøttproduksjon fra storfe og småfe. Samtidig holder beitedyra kulturlandskapet åpent og fritt. Orkland er en stor og viktig landbrukskommune med et allsidig landbruk fra volum- til nisjeproduksjon. Å være en bidragsyter til å støtte opp om dette landbruket, blir en viktig oppgave for Orkland kommune.

Senterpartiet vil i kommende valgperiode prioritere følgende:

 • Støtte fra kommunens næringsfond til nydyrking og melkekvotekjøp.

 • Ta vare på ressursgrunnlaget for landbruket ved å ha et sterkt jordvern.

 • Langsiktig perspektiv på forvaltning av eiendomspolitikken.

 • Produksjon av mat, bioenergi og fiber krever bærekraftig arealbruk.

 • Vi må bevare matjorda, sikre lokalt eierskap og redusere hindringer for aktiv arealbruk.

 • Landbruket er avhengig av at naturen er i balanse. Næringa er avhengig av å minimere belastningen på natur og miljø. Skog i vekst tar opp CO2. Aktiv skogskjøtsel med hogst, planting, gjødsling og ungskogspleie bidrar til en betydelig klimagevinst.

 • Satse på å få ungdommen inn i landbruket.

 • Støtte opp om allerede aktive og nye gründere innen landbruket.

 • Landbruksaktører kan søke tilskudd fra nærings/ kraftfond på lik linje som andre næringsaktører.

 • Videreutvikle Landbrukssenteret Midt.

 • Jobbe for å styrke velferdsordningene i landbruket.

 • Være pådriver for kystlandbruket.

 • Sikre matjorda gjennom restriktiv arealpolitikk samt legge til rette for jordforbedring og nydyrking av arealer for å øke matproduksjonen i kommunen.