Beboerne på Vormstad og omegn har siden oppstart reguleringsplan for Vormstad Biopark ble lansert i slutten av 2022 vært motstander til planen og da med vekt på at planen bl.a. skal legge til rette for Trøndelag biogass AS:

Norges største biogassanlegg for husdyrgjødsel m.m. i Mosøyan.

Det mest kritiske i denne saken er at vi som bor og lever våre liv i Vormstad og omegn hittil føler å ikke ha blitt tatt på alvor.  Så nå setter vi vår lit til at våre folkevalgte setter seg nøye inn i klagen vår, for da vil dere se alle ekspertutredninger vi peker på som mangler i saksutredningen som følge av at fullstendig konsekvensutredning (KU) ikke er blitt utført.

Vårt hovedargument er at saken mangler KU.  Det har vi ved flere anledninger påpekt både overfor politisk og administrativt nivå, men blitt forklart at det ikke er nødvendig.  Men nå har vi fått sjekket med Miljødirektoratet og fått et klart svar om at et biogassanlegg av den dimensjon som tenkes i Mosøyan er underlagt krav om både planprogram og KU.

En annen opplevelse vi har, er at dere kun har satt søkelyset på luktproblemer og som fagekspertene har overbevist dere om at ikke blir noe problem, og som vi også opplever å ha blitt tillagt oss som det viktigste å få belyst. Ja, Statsforvalteren som tilsynsmyndighet stiller strenge krav for å gi tillatelse til drift og vil sikkert benytte nedstenging som sanksjonsmulighet om av lovens grenseverdier for utslipp overskrides. Men likevel, med dette tillegget i vedtaket - så kjenner vi oss ikke trygg.

Hva betyr det for oss?:

Utdyper nærmere det med eksplosjonsfare og grenseverdier knyttet til lukt:

Det synes lite framtidsretta og farlig å bygge Norges største biogassanlegg tett inn til bebyggelsen på Vormstad. I tillegg til tidligere anførsler i saken, følger vi her opp med flere ekspertutredninger:

  • Ifølge biogassbransjen er det flere deler ved drift av biogassanlegg som kan være farlig og mulig føre til eksplosjoner. Ifølge en artikkel fra Farm Energy Extension kan biogassproduksjon føre til eksplosjonsrisiko på grunn av gassene som produseres under prosessen. Det kan oppstå eksplosjonsfare i forbindelse med lagring og transport av biogass, og tilføyer: Tør nesten ikke å tenke tanken på hva som kan skje ved ev. lynnedslag, terror eller krig.

  • Ifølge en artikkel fra arts.units.it kan risikoen for eksplosjoner også skyldes lekkasjer i lagringstanker og distribusjonsnettverk, utilsiktet utslipp av avløpsvann, overløp i kloakknettet på grunn av kontrollfeil eller eksepsjonelle regnskyll, farlige stoffer i råmaterialene i biogassen, og så videre. I følge cortemgroup.com er biogassanlegg klassifisert som farlige områder på grunn av den konstante tilstedeværelsen av eksplosive atmosfærer, spesielt i området med gassbeholdere og digester/råtnetanker. Det er også viktig å merke seg at biogassanlegg kan være farlige hvis de ikke er riktig designet, bygget og vedlikeholdt. Biogass består hovedsakelig av metan, som er svært brennbart og kan eksplodere hvis det ikke håndteres riktig. Det er også viktig å merke seg at biogassanlegg kan produsere giftige gasser som karbondioksid og hydrogensulfid.

  • Ifølge Biogassbransjen er det ikke uvanlig at det skjer eksplosjoner i biogassanlegg: Det er ikke lenge siden at et anlegg i Oxford «gikk i lufta».

  • Ifølge Farm Energy Extension, kan biogassproduksjon føre til flere helseproblemer. Biogass består hovedsakelig av metan og karbondioksid, men kan inneholde små mengder hydrogen sulfid, ammoniakk og andre gasser som kan være farlige. Helseproblemer som kan oppstå inkluderer eksplosjonsrisiko, asfyksi, sykdom og forgiftning av hydrogen sulfid. (Asfyksi er en tilstand der kroppen ikke får tilstrekkelig oksygen, og normal cellefunksjon kan ikke opprettholdes. Dette kan føre til hjerneskade og hjertestans).

  • Det er snakk om at anlegget har grenseverdier når det gjelder lukt. Ifølge Biogassbransjen kan det være utfordrende å overholde grenseverdiene, spesielt i tett befolkede områder. Det er også mulig at grenseverdiene kan overskrides i perioder med ugunstige værforhold eller ved tekniske feil i anlegget.

  • Biogassbransjens copilot svarer slik på spørsmål om en kan kjenne gasslukt fra et anlegg som fungerer 100 %: Ja, selv om et biogassanlegg fungerer optimalt, kan man fortsatt kjenne en viss gasslukt.  Dette skyldes at biogassproduksjon involverer nedbryting av organisk materiale, og selv om anlegget er effektivt, kan det frigjøre noen luktstoffer.

  • Hvilke konsekvenser kan et slikt anlegg påføre befolkningen på Vormstad? Nevner spesielt at det er flere unge familier med små barn som bor i nærheten av anlegget, og at det er barnehage 400 – 500 meter fra anlegget. Små barn vil kvar dag bli eksponert for gasser fra anlegget med hvilken konsekvens, og hva kan skje ved ekstraordinære utslipp? Når vi på riksdekkende tv får høre at det i framtida kan bli forbud mot vedfyring på grunn av allergier/pusteproblemer som øker hos befolkningen, må en stille seg spørsmålet om konsekvensene for Vormstad og omegn i det hele tatt er vurdert i forhold til biogassanlegget.

Til slutt: Vi som bor på Vormstad og omegn mener at Orkland kommune og flertallet av politikerne ikke har satt seg grundig nok inn i hvilken fare Norges største biogassanlegg kan ha for oss som bor her. Vi tør påstå et dette er et anlegg som ikke bør bygges i Mosøyan.

Nå forventer vi å bli lyttet til med perspektiv på våre liv! – for: «Slik bygger vi Orkland sammen». Det er først når det blir flertall for at planen om et biogassanlegg i Mosøyen ikke blir noe av at Orkland Aps utsagn: «I en god kommune skal det være godt å vokse opp, bo, arbeide og sist, men ikke minst bli gammel» - også vil ha troverdighet: iallfall her på Vormstad og omegn.