En god og tilgjengelig helsetjeneste er viktig for oss alle. Og den norske helsetjenesten skal sikre god og rask hjelp når helsen svikter. For at helsetjenesten vår fortsatt skal være verdens beste er det viktig at vi styrker den, og at det å jobbe i helsetjenesten er noe mange nok vil.

Nå ser vi at utfordringene som møter oss er mange. Det knaker i sammenføyingene i helsevesenet. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å sikre tryggheten for pasienter og pårørende, meg og deg, er å rekruttere og beholde dyktige fagfolk – overalt i helsetjenestene. Mangelen på sykepleiere gjør at personer stadig raskere skrives ut fra sykehusene, men det mangler sykepleiere også i kommunene så det er ikke gitt at det er bedre å bli skrevet ut.

Orkland KrF mener det er på høy tid at det kommer målrettede tiltak som sikrer kapasiteten og rekrutteringen, slik at ventetidene går ned og alle som trenger hjelp og behandling får det. Hver enkelt ansatt av helsepersonell i kommunene og sykehusene gjør en uvurderlig jobb. Vi mener de trenger flere kolleger, og at vi gjør mer for å beholde dem i de viktige jobbene de har. Vi vil ha et bedre dimensjonert utdanningstilbud, bedre muligheter for tilrettelegging under spesialisering og videreutdanning, særskilte tilskudd og muligheter for å kompensere gjennom langvarige kriser, og økt grunnbemanning sånn at man står mindre alene i krevende situasjoner gjennom arbeidshverdagen, for å nevne noe.

En viktig del av helsetjenesten er eldreomsorgen. Behovet for omsorgstjenester vil øke i tiden fremover. Vi mener hjemmetjenesten må være basert på prinsippet om at det er «noen som kjenner deg». I dag er det mangel på folk, og ofte er det veldig mange forskjellige mennesker å forholde seg til for eldre som trenger hjelp. For å skape trygghet og god omsorg for både de eldre og for deres familier og pårørende mener vi antallet må reduseres, og omsorgstjenesten trenger en opprusting som sikrer eldre den tryggheten de fortjener.

Også innen psykisk helse er det rom for forbedringer. Orkland kommune har et godt lavterskeltilbud innen psykisk helse. Men hva med videre oppfølging slik at de som sliter klarer seg videre? Et enkelt tiltak kan være selvhjelpsgrupper. Koster lite og kan gi god gevinst.

Som politiker, er det viktig for meg at vi tar den varslede krisen i helsetjenesten på alvor. For at min, din og våre nære og kjæres pasienttrygghet skal være ivaretatt må vi styrke tjenestene, og gi de som jobber der muligheten for å gjøre det de er spesialisert til. Fremtiden vil kreve mer tverrfaglig jobbing. Den spesialiserte kompetansen hver enkelt sykepleier, helsefagarbeider, lege eller andre besitter må brukes på nettopp de spesialiserte oppgavene. De trenger flere kolleger og en arbeidshverdag som gjør at det er mulig å ha familie også som helsepersonell. Vi skal ha et arbeidsliv som tåler et liv utenom arbeid og som skal tåle at du står i jobb lengre.