Regjeringen lager nå en plan for å ta vare på reinen – og vi må alle bidra!

Både nasjonalt og globalt går tallet på villrein nedover. Derfor er villrein «rødlista». Bestandene står i fare for å dø ut.

Vil ha alle med på laget

Regjeringen ser at situasjonen er alvorlig. De vil ta vare på villreinen. For å klare det må vi alle hjelpe til. Statsforvalterne skal lage tiltaksplaner for områder med rein. Til dette arbeidet trenger vi innspill fra kommuner, brukere av fjellene og fra personer med særlig kompetanse.

Vi har et stort ansvar!

I mange tusen år var villrein en svært viktig matkilde for befolkningen i Europa. I dag har villreinen forsvunnet fra det meste av kontinentet. 90 prosent av det vi har igjen av vill fjellrein i Europa bor nå i Norge. Vi har 20-25 000 individ igjen. Mange av disse lever i Innlandet, Trøndelag og i Møre og Romsdal. Det gir oss et stort ansvar. Vi skal ta vare på den europeiske arven – på villreinen. Ingen andre kan gjøre det.

Villreinområdene Snøhetta og Knutshø, Foto: Statsforvalterne i Trøndelag og Møre og Romsdal

Truet av vannkraft og folk

Undersøkelser tyder på at reinen ikke lenger har tilgang på de beste beiteområdene. Vannkraft demmer opp og skaper barrierer som hindrer dyrene i å nå de gode beitene.

Dessuten er den ville reinen redd for mennesker. Derfor kan også menneskers bruk av naturen gjøre at reinen holder seg unna mange gode beiter. Turstier og større ansamlinger av hytter danner grenser som villreinen ikke beveger seg forbi.

Når dyrene ikke kommer fram til de gode beitene, får de heller ikke i seg den næringen de behøver.

Villreinens områder er splittet opp

Villreinen lever i ekstreme miljøer, og har en svært spesialisert adferd. Det skal lite forstyrrelser til for å påvirke dyrene. Før hadde Norge fire store sammenhengende villreinområder. At vi mennesker bygger infrastruktur og bruker naturen mer, har gjort at de store villreinområdene i dag er splittet opp i 24 mindre områder.

Nå legges det en plan

De siste tiårene er det opprettet 10 nasjonale villreinområder. Her er hensyn til villreinen svært viktig i arealplanleggingen. Men det viser seg at dette tiltaket ikke er nok. For få år siden vedtok Stortinget en kvalitetsnorm for villrein. Her satte de ulike kvalitetsmål. En tilstandsundersøkelse våren 2022 viste at ingen av de nasjonale villreinområdene hadde god nok kvalitet. Derfor vedtok regjeringen høsten 2022 at det skal lages en stortingsmelding om villrein. Meldingen skal etter planen være ferdig i 2024. Samtidig skal det lages tiltaksplaner for hvordan vi kan nå kvalitetsmålene til villreinområdene.

Else-May Norderhus og Frank Jenssen er statsforvalter i henholdsvis Møre og Romsdal og Trøndelag. Foto: Anita Grønland/Leif Arne Holme

Planer for Snøhetta og Knutshø

Statsforvalterne har fått i oppdrag å lage utkast til tiltaksplaner for Snøhetta og Knutshø villreinområder, et arbeid vi nå er i gang med. Vi vil legge opp til et bredt samarbeid, blant annet med statsforvalterne i Møre og Romsdal samt Innlandet! Vi vil snakke med personer som har kunnskap fra forskning på villrein og på folks bruk av fjellområdene. Vi vil høre fra folk som har erfart reinen i området. Vi vil også skaffe oss mer kunnskap om lokale forhold og muligheter ved Snøhetta og Knutshø. Sammen med alle dere som har kunnskap, må vi arbeide frem utkast til planer og tiltak. Målet er at villreinområdene får god nok kvalitet.

Åpne møter – du er velkommen!

Vi har kalt inn et sammensatt lag av disse kompetansefolkene til arbeid i grupper. Sammen skal vi lage utkast til planer. Vi vil også holde flere åpne møter og temadager, der det vil være muligheter for å komme med innspill.

Utkast til planene skal være ferdige 1. desember 2023. Regjeringen vil bruke disse planene, sammen med stortingsmeldingen i 2024, som grunnlag for fremtidig forvaltning av villrein.

Vi håper å se deg i dugnaden for villreinen!

Her kan du komme med innspill til tiltak i Snøhetta villreinområde. Her kan du komme med innspill til tiltak i Knutshø villreinområde.