Etter vel 60 år som samfunnsinteressert og aktiv i politisk arbeid skal jeg her gjøre forsøk på å belyse mine betraktninger begrenset til tiden etter siste årsskiftet. Det skjer noe nesten hver dag som forundrer meg og som gjør meg noe engstelig over hvordan samfunnet endrer seg, etter min mening i feil retning. I denne omgang begrenset til prosjektet Orkland kommune.

Fra 01.01.2024 er jeg valgt inn som representant i eldrerådet i kommunen, eldrepolitikk har vert og er spesielt interessant, og stedsutvikling er jeg opptatt av. Torsdag 11.01.2024 deltok jeg under ett møte i Meldal Samfunnshus, orientering om reguleringsplan for ny brannstasjon i Meldal. I ettertid betrakter jeg møtet for å være ett skrytemøte fra administrasjonen i Orkland kommune om hvor flott bygning dette ville bli. I ettertid forstår jeg at nesten hele administrasjonen i avdeling Samfunn i kommunen deltok under møtet. I etterkant av møtet sendte jeg en mail til kommunens jurist med spørsmål om møtets innhold og tidspunkt var i tråd med Kommuneloven, Forvaltningsloven og i tråd med god forvaltningsskikk. Jeg understreker at det har vert og er strid lokalt om valg av tomt for tiltaket. Ganske raskt mottar jeg svar fra juristen, utarbeidet av enhetsleder for plan og byggesak og som kommunens jurist stiller seg bak. Her opplyser enhetslederen at avdelingen var godt representert under møtet, dette med begrunnelse i at det hadde vært stort lokalt engasjement omkring tomtevalget. Og det understrekes at samme avdeling, planavdelingen, på ett senere tidspunkt skal ha ansvaret for planleggingen av stedsutviklingen i hele Orkland kommune. Derfor var det viktig at avdelingen var godt representert i møtet «for å bli kjent med lokalbefolkningen.» Dette ble det ikke orientert om under møtet, møtet ville fått en helt annen karakter dersom dette var bekjentgjort på forhånd. Svaret er etter min mening helt meningsløst!

Under eldrerådets møte 25.01.2024 fikk vi en orientering av kommunalsjef Anders Jystad om utfordringer innen eldreomsorgen i kommunen, både institusjonsomsorgen og hjembasert omsorg. Kommunalsjefen understreket viktigheten med å utvikle boligenheter for eldre nært tjenestestedene. Dette har vert hovedbegrunnelsen fra lokalbefolkningen i forhold til valg av tomt for ny brannstasjon. Den mest aktuelle boligtomta, solrik og meget sentrumsnært tas i bruk for å bygge en brannstasjon. I mitt hode så forsto jeg kommunalsjefen slik at dette budskapet var befestet i hans avdeling i Orkland kommune. I tilfelle dette medfører riktighet så gjelder det bare i møter i hovedutvalget for helse, når de samme representantene møter i kommunestyret så går de for en annen innretning.

Gjennom de siste uker er det mange som har etterspurt hva som skjer med byggetrinn 2 ved Meldal Helsetun. Entreprenøren forlot bygget for lang tid siden, og bygget ser ut for å være ferdigstilt. Etter planen skulle det være ferdigstilt tidlig høsten 2023. På det tidspunktet ble spørsmålet om innflytting besvart med at det hadde skjedd en forglemmelse i forbindelse med innredning av bygget, men at dette ville ordne seg etter kort tid. På nyåret ble det kjent at Orkland kommune ikke er villig til å overta bygget, foreløpig på ubestemt tid. Jeg tillot meg å be om en forklaring på dette under møtet i eldrerådet 25.01.2024. Kommunalsjef Anders Jystad orienterte om dette. Sjokkerende orientering, som sannsynlig vil medføre en lang tidsperiode før overtagelse av bygget kan skje da problemet er en omfattende byggteknisk sak. Uansett hvem som har ansvaret for det inntrufne så er det en skandale med store konsekvenser, noen har ikke gjort jobben sin. Jeg har en teori, men skal klare å holde den for meg selv foreløpig.

Forleden dag møtte jeg en bekjent på butikken og jeg spurte om hvordan det stod til med ektemaken. Jeg var orientert om at helsa var sviktende, derfor spurte jeg. Svaret ga meg bakoversveis, Ektemaken var plassert på et sykehjem i Stjørdal kommune og hadde vert der i over to uker. Plassmangel i Orkland kommune, og jeg fikk fortalt følgende: Ektemaken ble sendt til behandling på St. Olav sykehus, avd. Orkdal for flere uker siden. Etter behandling der ble vedkommende sendt til Rennebu Helsetun, Berkåk fordi det ikke var ledige plasser i Orkland kommune. Etter en tid ble det ledig plass ved Meldal Helsetun og vedkommende fikk plass der. Etter noen tids opphold ved Meldal Helsetun ble det igjen behov for å oppsøke sykehuset. Etter to døgn var vedkommende igjen utskrivningsklar, men plassen ved Meldal Helsetun var belagt, derfor ble det plassering på sykehjem i Stjørdal. Vedkommende mistrives, lang reisevei for nærmeste pårørende, i det hele en langt fra ønsket situasjon.

For en tid siden ble det så vidt meg bekjent ansatt en koordinator i Orkland kommune for å ta seg av spørsmålene omkring utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Koordinatoren skulle ha som hovedoppgave å legge til rette for at dette skulle gli lettere, det hadde vert for mange uheldige episoder. Hvor er koordinatoren og hva skjer? Jeg vil følge opp dette spørsmålet i neste møte i eldrerådet, møtet er berammet til 29.02.2024.

Det er ikke bare godt å bli eldre, det er nok å ta tak i og å engasjere seg i, men beklageligvis oppleves det en politisk ansvarsfraskrivelse og en samfunnsutvikling som skremmer.