Det mest positive i den siste saksutredningen, er uttalelsen om at alle alternativene gjør det mulig å bygge en godkjent brannstasjon! Vi er enig med kommunedirektøren i at Messråa, teknisk sett, kan være en bra tomt. Messråa består av et idyllisk småbruk og noen bolighus, samt noen dekar med grasekre som fortsatt er i aktivt bruk. Det er denne ekra som nå kommunen vil ta i bruk for å bygge en gigantisk storbilgarasje eller brannstasjon! Denne ekra er vel nesten den eneste tomtereserven som er igjen i sentrum, når tomta etter gammelskolen nå snart, i løpet av ganske få år, er fullbygget med boliger! En brannstasjon vil, etter vår mening, totalt ødelegge idyllen som i dag rår i Messråa, og som vil kunne bevares også om det blir flere bolighus der, når behovet melder seg. Kostnadene med flomsikring mot Messa, og det å få knyttet seg til veien midt i Samvirkesvingen, virker nok svært forsiktig anslått.

Kommunedirektøren prøver, etter beste evne, «å snakke ned» Meieritomta! Først og fremst ved å skissere store tilleggsutgifter, over tre millioner, for å heve Kvamsveien i flere hundre meter, samt bygge støttemur mot Coop. Dette for å gjøre tomta langt dyrere enn de andre!  Det må her nevnes at Kvamsveien allerede i dag nesten fyller kravet til kotehøyde i retning mot Helsetunet! Hvis kommunedirektøren mener at det er nødvendig å løfte Kvamsveien også i retning Storås, så må selvfølgelig denne tilleggsutgiften på over to millioner, også plusses på de andre tre tomtealternativene! Antydningen om at det også må bygges støttemur mot Coop-tomta til kr. 600 000,- når en skal fylle opp tomta med ca. en halv meter, virker spekulativ, men selvsagt avhengig av plassering av bygget. Det virker også utidig når det antydes at rør i grunnen må fornyes, all den tid det gjelder kommunale rør som uansett må fornyes i nærmeste fremtid.

Ved å ta i bruk Meieritomta vil en også få en viktig tilleggseffekt, ved at hele sentrumsområdet vil bli bedre sikret ved en tusenårsflom hvis tiltakene blir riktig gjennomført, i og med at terrenget mot elva heves en halvmeter eller to! Dette bør være et viktig element for formannskapet! Det er også tidligere nevnt synergier ved at det kommunale avløpsanlegget ligger på nabotomta, samt at bio-energi er tilgjengelig.

Det virker påfallende at kommunedirektøren «skremmer» med NVE! Hvis en imøtekommer kravene til terrenghøyde, er det vel ingen grunn til å frykte hverken NVE eller Statsforvalteren. NVE bør i dette tilfellet være en god samarbeidspartner for sikring av både brannstasjon og tettsted ved flom. Om disse instansene har innsigelser, så er det vel uansett tid til å korrigere ting, så lenge byggestart uansett ikke blir dette året.