Senterpartiets ordførerforum i Trøndelag* vil gi bonden rettferdig lønn! Gjennom Hurdalsplattforma sine målsettinger har regjeringa lagt fast viktige mål for utforming av denne stortingsmeldinga og framtida for norsk landbruk. Fra målformuleringene gjengis:

  • Leggje fram ein forpliktande og tidfesta plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Opptrappinga skal skje i samarbeid med partane i jordbruksavtalen og baserast på nytt talgrunnlag.

  • Sikre riktig talgrunnlag for jordbruksoppgjeret, irekna å måle inntektsnivået og ikkje berre inntektsutviklinga.

Landbruksnæringa står i ei skjebnetid. Mange bønder har satt sin lit til at nettopp denne regjeringa og Stm. 11 skulle gi nødvendig optimisme og forutsigbarhet for ei næring med svak økonomi og stor avskalling. Større oppmerksomhet rundt Norges egen selvforsyning støtta opp om optimismen.

Etter at stortingsmeldinga nå er framlagt og behandla i næringskomiteen kan vi slå fast at målet om likestilt inntekt for bonden ikke er innfridd, og ei samla landbruksnæring er tydelig kritisk og skuffa.

Senterpartiets ordførerforum i Trøndelag ser med stor bekymring på innstillinga fra Næringskomiteen for Stm. 11, og frykter konsekvensene for rekruttering og nødvendig investeringsvilje på lengre sikt.

Skal vi nå målet om et aktivt landbruk i hele landet og økt selvforsyning må bonden få et inntektsnivå som er reelt likestilt med andre grupper!

Vi ber derfor innstendig om at Senterpartiets representanter i Storting og Regjering gjør alt de kan for å forbedre innstillinga fra næringskomiteen for Stm 11. ved behandling av denne i Stortinget 18 april!

*Senterpartiets ordførerforum i Trøndelag består av Senterpartiets ordførere i Trøndelag, Senterpartiets varaordførere i de kommuner Senterpartiet ikke har ordfører, samt Senterpartiets gruppeledere i de øvrige kommunene