Orkland Senterparti er opptatt av å føre en helhetlig politikk som hensyntar, og er til nytte for, både grendene og sentrum i kommunen vår. «Ta hele Orkland i bruk» OG «Med hjerte for hele Orkland» er slagord Senterpartiet har gått, og går til, valg på. Vårt politiske regnskap viser at vi leverer resultater som gir slagordet innhold. Eksempler på tiltak som Senterpartiet har bidratt til i siste valgperiode er utbygginga av Meldal helsetun, Lensvik skole, ny brannstasjon på Orkanger, etablering av Norsk Kylling, etablering av travbane på Fannrem, planlegging av Ustmarka industriområde og Krokstadøra servicepark og aktivitetsområde.

Vi har opprettholdt dagens skolestruktur og rullerende barnehageopptak. Vi har styrt Orkland trygt gjennom pandemi og i det pågående største flyktningmottaket noensinne. For Senterpartiet er det naturlig at vi fortsetter dette viktige arbeidet også i kommende valgperiode.

Visjon og verdigrunnlag

Orkland er inne i en spennende utvikling med spesiell sterk satsing innen handel, boligbygging, utbygging av næringsmiddelindustri, etablering av Norges største industripark og utbygging av offentlig infrastruktur. Kommunen skal gjennom kommuneplanen legge til rette for at folk og næringsliv ønsker å etablere og bosette seg i kommunen vår. Senterpartiet vil være med på å styre denne utviklinga gjennom en framtidsrettet arealplanlegging, tilrettelegging for næringslivet, utbygging av offentlig infrastruktur og tjenestetilbud. Senterpartiet mener at etablering av nye arbeidsplasser er den viktigste faktoren for å få tilflytting. Det at våre innbyggere har et arbeid å gå til bidrar til å etablere sosiale fellesskap og å hindre utenforskap.

Senterpartiet står for et levende folkestyre: vi vil ha nærhet, likeverd og at det er kort avstand mellom de som fatter beslutningene og de som berøres av dem. Senterpartiet er et parti som står for likebehandling og rettferdig fordeling. Senterpartiet er et parti som BRYR SEG.

Kommunen skal sørge for at innbyggerne gis trygghet gjennom sterk beredskap, gode helsetjenester, variert utdanning, gode oppvekstmiljø og deltakelse i kultur- og samfunnsliv. Senterpartiet ønsker et samfunn der tjenestene kommer ut til befolkningen – det er blant annet på denne bakgrunn at Senterpartiet går til valg med slagordene «Nær folk» og «Hjerte for hele Orkland». Frivillig innsats utøves av svært mange orklendinger og er det viktigste bidraget for at vi har gode lokalsamfunn i hele kommunen. Alle disse frivillige må av kommunen gis handlingsrom og støtte. Senterpartiet vil stimulere til vekst gjennom god forvaltning av lokalsamfunnets ressurser, ikke nødvendigvis gjennom økt forbruk. Ressursene må forvaltes på en slik måte at også de kommende generasjoner kan få ta del i tilsvarende goder som vi har i dag.

«Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre» er Senterpartiets ledetråd.