Det er planer om ei storstilt utbygging av Ustmarka til industriområde, blant annet en batterifabrikk av enorme dimensjoner. Disse arealene er i dag utmark og inneholder store mengder av myr. De seinere år har det blitt klart at myr er svært viktig som karbonlager og vannreservoar. Regjeringa har arbeid på gang i forhold til vern av myr, den samme regjeringa har også forpliktet seg på å verne 30 % av all utmark. Som NRK har avslørt i det siste, bygges det ned en fotballbane hver time i Norge i dag. Eiktyr med tilkjøringsveier vil beslaglegge over 6000 mål.

Utbygging av batterifabrikker har blitt en ny næringvei i det grønne skiftet. Batteriproduksjon foregår over hele verden og mange ligger milevis foran Norge og produserer langt billigere. Eiktyr Industripark og Elinor Batteries skal riktignok produsere en batteritype som ikke er så vanlig, nemlig stasjonære batterier, men investeringsutgiftene på Ustjåren blir eventyrlige.

Statsminister Støre sa i starten av regjeringsperioden at det grønne skiftet skulle fases gradvis inn når oljealderen fases ut. Grønn industri skulle overta ledige industriareal/lokaler etter oljerelatert industri. Problemet er at regjeringen Støre ikke har noen planer om å fase ut oljen, men derimot trappe opp produksjonen.

Vi har allerede flere prosjekter med batteriproduksjon i Norge, i Arendal og Mo i Rana. Så langt ingen suksess. I Mo i Rana står et stort produksjonslokale tomt etter at eierne valgte å satse i USA. Orkland SV ser at det er forskjell på Norsk Industriutvikling i Orkland og Freyr på Mo i og med at Freyr i stor grad har amerikanske eiere. Likevel ønsker SV å peke på usikkerheten som foreløpig hefter ved Eiktyr Industripark og Elinor Batteries, ikke minst når det gjelder finansiering.

Utbygginga av Eiktyr vil kreve store mengder energi. Sannsynligvis må det bygges mer vindkraft i kommunen for å skaffe denne. Det vil igjen kreve store utmarksområder/myr. Orkland SV ønsker fokus på krafttilgangen før denne store etableringen kommer.

Eiktyr vil være en arbeidsintensiv arbeidsplass, arbeidskraft som må importeres fra andre land. Orkland har mange arbeidskraftintensive bedrifter. Store deler av denne arbeidskrafta jobber i Orkland, men bor og skatter til nabokommuner.

Politikerne må derfor arbeide målrettet for å få flest mulig ansatte ved Eiktyr til å bosette seg i Orkland slik at skattepengene kommer kommunen til gode.

Det er avgjørende at politikerne i Orkland ikke fatter vedtak på usikkert grunnlag. Det er svært viktig at finansiering er på plass, og at planer for å ivareta naturen på best mulig måte (og i henhold til Statsforvalterens veiledninger) foreligger før kommunestyret tar avgjørelser saken.

SV er en del av flertallsgruppa i kommunestyret og må forholde seg til inngåtte avtaler mellom samarbeidspartiene. Vi har forpliktet oss til å komme fram til omforente vedtak blant annet når det gjelder Eiktyr.

Årsmøtet i Orkland SV ber om at Orklands politikere er årvåkne og påpasselige på naturens og kommunens vegne når vedtak angående Eiktyr Industripark skal fattes.