19. april er det høringsfrist og vi oppfordrer alle til å bruke sin demokratiske rett til å uttale seg.

Norske kommuner får mindre makt og naturens rettsvern svekkes, om EUs forslag til fornybardirektiv vedtas. Direktivet henger sammen med «EUs fjerde energipakke», som krever at Norge til enhver tid skal ha 70 % av vannkraften tilgjengelig for eksport.

Kari Merete Andersen er leder for Motvind Trøndelag. Foto: Privat

EU vil ha vannkrafta vår, og vil at vi skal bygge ut mye mer kraft.

Hvis fornybardirektivet trumfes gjennom, kan Energidepartementet/Regjeringen avgjøre at det skal bygges ut mer solkraft-, vindkraft- og vannkraft, uansett hva folk lokalt mener om saken. Beslutningsmyndigheten flyttes bort fra lokaldemokratiet.

Kommuneadministrasjonen vil måtte forholde seg til svært korte svarfrister når prosjekter presenteres. Rekker ikke kommunen å respondere, kan prosjekter automatisk få godkjenning, uten at innbyggerne har mulighet til å sette seg inn i konsekvensene.

Utbygger kan kjøpe seg fri fra naturhensyn

Direktivet åpner for at fornybarprosjekter kan slippe unna stedsspesifikke miljøkonsekvensutredninger. Konsekvensutredninger lokalt vil bli erstattet av mer overfladiske screening-prosesser. Om naturverdier avdekkes i planområder for kraftutbygging, skal tiltakshaver få mulighet til å kjøpe seg fri fra naturhensyn! Dette er jo helt utrolig og det bryter med det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (Naturavtalen). Det er derfor sjokkerende at EU kan foreslå noe sånt.

Norge skal være EUs batteri

Ettersom vind- og solkraft ikke kan erstatte verken kjernekraft, olje eller gass, er det maktpåliggende for EU å få tilgang til den norske vannkrafta. Det fremgår tydelig av direktivet at Norge skal stille til veie store naturarealer som skal brukes til vindkraft, for å forsyne land i Europa med hydrogen og ammoniakk. Norges oppgave blir å grønnvaske EU, samtidig som vi raserer siste rest av europeisk villmark.

EUs reviderte fornybardirektiv angår alle som bryr seg om Norge som selvstendig nasjon. La ikke regjeringens høring passere uten at din stemme blir hørt. Hvis du vil lese mer om dette, se på nettstedet til Motvind Norge.