Foran forrige kommunevalg bebudet flere fremtredende politikere at «Vi skal ta hele kommunen i bruk» Det var faktisk nedfelt i partienes valgprogram at det var en meget viktig sak å få gjennomført en stedsutviklingsplan for alle tettstedene i kommunen i løpet av første kommunestyreperiode. Vi kan nå fastslå at dette var et «narrativ». Mot slutten av perioden sa daværende ordfører Oddbjørn Bang at Covid-pandemien var hovedårsak til at denne lovnaden ikke ble gjennomført. Jeg kan fastslå nå at saken ikke en gang ble satt på dagsorden overhode i den kommunale organisasjonen, ordføreren innrømmet at en ikke var kommet i gang, ikke en gang funnet frem til arbeidsform for gjennomføringen.

Dette er svært beklagelig, utkanttettstedene tappes for optimisme, dette ser en er tilfelle fra tettsted til tettsted. For min del så er jeg særdeles opptatt av utviklingen i tettstedene i gamle Meldal kommune.

Tettstedet Meldal sentrum skal langt på vei ødelegges for positiv utvikling all den tid at Orkland kommune skal bygge ny brannstasjon på en tomt som i nær fremtid ville være meget verdifull for boligbygging. Dessuten er det dyrkamark, noe som jeg trodde var viktig for mange i det politiske miljøet. I alle fall så lenge det finnes alternativ tomt i sentrum, som ville medføre vesentlig rimeligere byggekostnader for kommunen og som ville være byggeklar for lang tid siden. For Meldal sentrum har ikke jeg større forventninger til fremtidsutviklingen enn at vi må kjempe for å få tatt vare på det som finnes her i dag. Er sikker på at kommunens valg av tomt for brannstasjon vil bidra til at denne beskjedne fremtidsutvikling vil bli vanskelig å få gjennomført, da det ikke er mulig med boligbygging på den alternative tomta. Min oppfordring til kommunestyrets medlemmer er at det ennå er tid for å gjøre ett annet valg av tomt for ny brannstasjon.

Stedsutviklingen for Løkken Verk sentrum uroer meg også i stor grad. Dette er mitt fødested, og her har det skjedd mye negativt de siste 50 årene. Tettstedet er utarmet, og det er nå svært viktig at debatten kommer om hvordan man skal klare å få snudd utviklingen. De siste nyhetene om fremtiden for Meldal videregående skole er alarmerende. Alarmerende selv om de aller fleste av oss på mange måter har sett at dette ville komme, om enn ikke så snart som det nå ser ut for. Her er det like viktig som for Meldal sentrum, debatten og engasjementet må starte for fullt nå!

Min oppfordring er den samme for Storås og Å sentrum, start arbeidet nå og som leder for Meldal Pensjonistforening kan jeg love at vi vil delta i arbeidet.

Jeg skal unngå å ha for bastant mening om Bio -anlegget som nå er bestemt lagt til Vormstad, til det kjenner jeg ikke saken godt nok, men kan konstatere at kommunestyret i alt for liten grad tar hensyn til lokalbefolkningens meninger og ønsker. Det blir nærmest en latterliggjøring av lokalbefolkningen når SVs kommunestyrerepresentant Rønningsbakk gjør et stort nummer av at 3 arbeidsplasser på Vormstad kan ha vesentlig betydning for trafikken opp og ned dalen morgen og kveld dersom de som får arbeidsplassen sin i det nye anlegget bosetter seg på Vormstad.

Min oppfordring til Rønningsbakk kan være å bidra til at vi får ett apotek sør for Fannrem, da kan du snakke om redusert trafikk i dalføret, og sannsynlig bidra til å opprette handelen i butikkene i vår del av Orkland kommune.

Nå er tiden kommet til at Orkland kommune gjør alvor av lovnaden om stedsutvikling i alle tettstedene i kommunen før det er for seint, start i Meldal sentrum, utsett bygging av ny brannstasjon til dette er gjennomført. Jeg er sikker på at Statsforvalteren vil godta dette som argument all den tid at fristen fra Arbeidstilsynet er utgått for lang tid siden.