Det nye kommunestyret etter kommunevalget 11. september skal ganske tidlig i perioden ta stilling til «Orkdalspakken» Jeg har gjort ett forsøk på å finne noe om denne pakken i partienes valgprogram uten å lykkes.

Den er heller ikke tema i partienes utspill nå under valgkampen, som for eksempel oppslaget om at Høyre vil øke veivedlikeholdsbudsjettet med 500 millioner kroner dersom det blir ny politisk ledelse i Trøndelag fylkeskommune.

«Orkdalspakken» er ikke ukjent tema for politisk ledelse verken i kommunestyrene eller i fylkeskommunen.

«Orkdalspakken» er en sak om bompengeavgift for å bruke fylkesveiene i regionen.

Første gang ordet bompenger ble nevnt i forhold til fylkesveiene i regionen var da vedtaket om bomavgiftene ble diskutert i forbindelse med utbyggingen av E6 Klett–Soknedal. Da var det en eller flere representanter i fylkestinget som antydet at det ville bli nødvendig med avgiftstiltak gjennom Orkladalføret for å demme opp for »snikkjøring» fra den trafikken som skulle kjøre E6. Dette er mange år siden.

I slutten av forrige kommunestyreperiode eller kanskje like etter at nåværende kommunestyrer var konstituert ble det nedsatt ett utvalg representert av personer fra kommunene i vår region. De utarbeidet premissene for «Orkdalspakken» og har tatt inn i pakken de mest trafikkerte fylkesveiene i regionen. Jeg skal nøye meg med å nevne noen av veiene så langt jeg er informert. Fylkesveien Bårdshaug–Agdenes kai. Ordfører Bang ivrer for at denne veistrekningen skal omklassifiseres til riksvei og dermed komme under statsbudsjettet, noe jeg tillater meg å betvile vil skje. Trøndelag fylkeskommune har bevilget (forskudtert) »Orkdalspakken» med 30 millioner kroner for det arbeidet som nå er i gang mellom Lensvik og Agdenes kai. Videre så ligger veien mellom Bårdshaug og Skei over Storås med i «Orkdalspakken», likeså veien Storås–Meldal og veien Meldal–Berkåk.

Jeg vil understreke at jeg ikke er prinsipielt motstander av veiprising, men jeg er tilhenger av at vi får en åpen debatt om saken. Om saken er glemt i partienes programarbeid eller om den er bevisst utelatt skal ikke jeg mene noe klart om selv om jeg gjør meg mine refleksjoner. Det blir kanskje på samme måte som innføringen av grunnrenteskatt på havbruksnæringen, «dette snakker vi ikke om før etter valget».

Adresseavisen presenterte en meningsmåling forleden dag om hvordan bompenger påvirker folks økonomi for tiden, i en tid med økende renter, økte matpriser, økte drivstoffpriser, nærmere dyrtid i ordets rette forstand. Der fremkommer det at trafikantene i storbyene i Norge mener veiprisingen er svært tyngende for privatøkonomien, i snitt ca. 50 prosent følte denne tyngende.

Som sagt, jeg tror ikke vi kommer utenom veiprising, men jeg er svært i mot at dette spørsmålet skal fordekkes nå under valgkampen, det er ureint spill.