Endelig «dom» i Aarvik-saken er klar

Fylkesmannen har valgt å ikke påklage plan og miljøutvalgets siste vedtak. Dermed kan Elling Sebastian Aarvik forberede seg på å bygge nytt redskapshus og stall.

Fylkesmannen valgte å ikke påklage PMUs siste vedtak. 

Nyheter

Tirsdag 20. august ble den såkalte «Aarvik-saken» behandlet i plan og miljøutvalget (PMU) i Skaun for tredje gang. For tredje gang ble utfallet det samme; et enstemmig PMU godkjente Sebastian Aarviks søknad om å få dispensasjon fra jordvernet (LNF-formålet) til å sette opp et 540 kvadrameter stort redskapshus på bekostning av 180 kvadrameter dyrkajord.

Dermed var det nok en gang opp til Fylkesmannen i Trøndelag å avgjøre om de ville påklage PMUs beslutning for tredje gang.

LES OGSÅ: Oppvaskmøte da PMU godkjente Aarviks søknad - på to vilkår

Endelig svar

Mandag 12. september kom svaret.

– Vi kom, etter en samlet vurdering, fram til at vi ikke ville påklage saken etter siste behandlingsrunde. Vi oppfatter saken nå noe annerledes, riktignok marginalt, men likevel nok til at vi ikke vil påklage saken ytterligere, skriver seniorrådgiver Trøndelag fylkeskommune, Anne Berit Lein, i en e-post til Skaun kommune.

Forrige tirsdag satte Aarvik endelig spaden i jorda. 

Årsaken til at Fylkesmannen oppfatter saken «annerledes» denne gangen, er endringene som PMU selv foreslo i sin siste behandling. Der stod det: «På bakgrunn av signaler gitt av Aarvik tidligere, foreslo PMU å legge til to vilkår til den opprinnelige søknaden: 1) at ett mål skogsareal på Aarviks tomt tilbakeføres til dyrkamark, og fjernet matjord fra byggetomten tilføres dette arealet, 2) utbyggingen må ikke dele opp bakenforliggende landbruksareal.»

– Så er det alltid en vurdering av hvilken type dialog og prosess som leder best fram til best mulig resultat. Her ønsket tiltakshaver ikke å endre på søknaden. Etter vår vurdering hadde det vært fint om bygget var blitt noe endret og dyrka jord unngått, men vi kom altså, etter en samlet vurdering, fram til at det etter siste behandlingsrunde ikke var riktig å påklage en gang til, skriver Lein videre.

– Ikke heldig

I et møte 26. juni kalte kommunen Aarvik inn til et møte. Der rådet kommunens representanter, jurist Grethe Krokstad og saksbehandler Sunniva Fonn, Aarvik til å endre søknaden. Dette avslo Aarvik, noe som førte til at PMU måtte behandle akkurat samme søknad som tidligere. Det var da at PMU-leder, Øystein Wiggen, tok initiativ til å endre søknaden, basert på et tilleggsbrev Aarvik leverte etter at den opprinnelige søknaden ble behandlet. I brevet tilbød han seg å dyrke opp tusen kvadratmeter med skogmark, som kompensasjon for bruken av 180 kvadratmeter med dyrkajord.

– Vi mener fortsatt at denne saken ikke er heldig, særlig iforhold til at dyrkajord bebygges, samt eventuell presedens, og hadde gjerne sett at dialogen og samhandlingen med tiltakshaver hadde ført til et noe bedre resultat, skriver Lein avslutningsvis.

All den gamle bygningsmassen er fjernet. 

Skaun kommunes jurist, Grethe Krokstad, bekrefter overfor ST at det ikke har kommet andre innsigelser i saken, og at klagefristen har gått ut. Før en eventuell byggestart må Aarvik levere en standard byggesøknad til kommunen.