Det er politikerne i Plan- og miljøutvalget (PMU) som nå ønsker å se på om man bør fjerne kravet til områdeplan for Viggja, slik dagens arealplan stiller krav om. Det er satt av større sammenhengende områder til boliger i Viggja, der det samtidig er satt som et såkalt rekkefølgekrav at det skal utarbeides områdeplan før det kan søkes om nye tiltak.

Les også: Denne gården er lagt ut for salg

Må unngå å bygge seg inn

I en orienteringssak til kommunestyret fraråder imidlertid rådmann Jan-Yngvar Kiel politikerne å droppe kravet om en slik plan.

«Utfordringen på Viggja som flere andre steder, er hvordan kommunen kan legge til rette for at boligutvikling i grendene faktisk skjer. Det er et gjennomgående problem at det mangler tilstrekkelig infrastruktur. Det er også viktig at man unngår å bygge seg inne eller dimensjonerer feil ved etablering av infrastruktur for større områder som bygges ut over tid, ved bit for bit-planlegging og -utbygging», skriver Kiel i sitt saksfremlegg for politikerne.

Har infrastruktur

Leder for PMU, Øystein Wiggen (Sp) sier mye tyder på at infrastrukturen allerede er klar for å ta imot boligbygging i deler av Viggja, og at det står utbyggere klare til å sette i gang.

- Vi mener at vi kanskje har den infrastrukturen som er nødvendig for å komme i gang med bygging vest av Viggja sentrum. Vi har jo veg, vi har vedtatt å bygge renseanlegg, og vi har nettopp lagt ned ny vannledning. Men vi er også klar over at om det blir en voldsom forespørsel etter å bygge ut, så må vi ta opp spørsmålet igjen, sier Wiggen.

Les også: Ruster opp kommunale veger

Tar like lang tid

Ifølge Wiggen står det nå en utbygger klar som ønsker å bygge rekkehus med mellom 30 og 40 leiligheter i området vest for sentrum, uten at han vil oppgi navn på utbyggeren.

- Det er grunnen for at vi ønsker dette som en sak. Det står noen og ønsker å sette i gang, og så stopper det på vår egen arealplan, sier Wiggen.

- Men hvis infrastrukturen allerede er der, vil det ikke da være en enkel sak å lage en slik plan for området?

- Ja, det var et spørsmål vi stilte da vi diskuterte saken i forrige møte, men svaret fra rådmannen var at det ville ta like lang tid å lage planen uansett, sier Wiggen.

Ulemper og høy risiko

En områdeplan skal sikre helhetlig planlegging, særlig for infrastruktur. Videre skal planen fungere som et gjennomføringsverktøy, ved å systematisere rekkefølgekrav, infrastruktur og planlagt utbygging. Andre områder der det stilles krav om en slik plan før man kan starte utbygging er Ilhaugen/Snefugl Nord, Buvikåsen, Viggja havn og Lykkjneset.

Kiel viser til at områdeplanen vil vise hvor samleveier skal gå, hvor vann- og avløpsledninger skal ligge og hvilke dimensjoner de skal ha.

«Hvor skal det være separat gang- og sykkelveg, hvor skal det være fortau? Det må planlegges en sammenheng mellom utbyggingsområder som gir trafikksikre forbindelser mellom områder og til skole, barnehage og bussholdeplass. Det er mange ulemper og høy risiko for dyre utbedringer i fremtiden hvis man gir fra seg dette helhetsbildet. Særlig gjelder dette trafikksikkerhet og økonomi», skriver Kiel.

Sprer kostnadene

Han viser til Ilhaugen og særlig Trøvegen i Buvika som eksempler på hvordan det kan gå galt.

«Dette har blitt en stor samleveg som er smal og uten fortau», skriver Kiel.

Ifølge rådmannen er det allerede i gang en utvikling i Viggja som kan bli uheldig på lang sikt. Blant annet langs Viggjahåggån er det på nordsiden flere eiendommer som har adkomst rett ut i det kan bli en større framtidig samleveg. Kiel viser også til hvordan en områdeplan bidra til at kostnadene ved utbygging av infrastruktur spres. Han mener også det er et klart behov for ny infrastruktur.

«Hovedadkomstvegen langs Viggjahåggån, med krav om gang- og sykkelveg, er et rekkefølgekrav som etter rådmannens oppfatning er svært uheldig å fjerne. Slik arealplanen er i dag, vil dette være skoleveien for nær sagt alle nye (og flere eksisterende) boligområder», skriver Kiel.

Politikerne i plan- og miljøutvalget (PMU) vurderer å fjerne kravet om områdeplan for å få fart i utbyggingen i Viggja. Ove Sem (Ap, t.v.) var forøvrig den eneste som stemte mot forslaget fra leder Øystein Wiggen (Sp, ved bordenden) om å få en slik sak til behandling. Foto: Lillemor Hestvik