Et samarbeid mellom den interkommunale legevakta ved sykehuset og sykehusets egen legevakt virker grei, bortsett fra at kommunelegene i vanlig arbeidstid har egne pasienter i hjemkomunen å i vareta. En endring i bruken av SIO burde vert gjennomført for lengst. Begge deler er enstemmig vedtatt av et samlet kommunestyre. At det samme kommunestyret velger å støtte direktør Kvernmos forslag om å neglisere Helsedirektoratets føringer om lokalsykehus er mere enn betenkelig.

Så hvilken konsekvens kan vedtaket få? Medisinsk avdeling ved Orkdal Sykehus mottar i snitt 14 medisinske pasienter i døgnet. Med få unntak er dette Ø-hjelp. SIO kan i veldig liten grad betjene disse, man er avengig av å sende pasientene til Trondheim. Der har man allerede nå en beleggsprosent som nærmer seg 100 % Samtidig øker pasienttilgangen. Det er vel ikke uventet at en får influensaepidemier? Antall pensjonister vil for eksempel dobles på 10 år. Det kan bli et forventet kaos som Orkdal kommune nå får et delansvar for.

For å bedre situasjonen sier Helsedirektoratet følgende i et rundskriv datert august 2016 : Det anslås at 60 -65 % av pasienter som innlegges i akutt sykehus har en indremedisinsk tilstand. I denne pasientgruppen er de fleste eldre, og mange står på flere ulike medikamenter. Blant disse pasientene er det høyere forekomst av demens og forvirringstilstand. Mange av pasientene lider av vanlige sykdommer som KOLS, hjertesvikt og diabetes. Denne store pasientgruppen vil i stor grad kunne bli ivaretatt godt og ha ekstra nytte av å få tilbudet på et lokalsykehus. Kortere reise, hyppigere kontakt med pårørende og nært samarbeid med den lokale primærhelsetjenesten er forhold som kan bidra positivt i pasienforløpet.

Da styret ved St.Olav behandlet saken uttalte Direktør Kvernmo følgende: «Jeg vil gi veldig krdiedit til lokalsamfunn og kommunenen på måten de har gått inn i denne saken. De har satt pasienten først»Det gjensrår å se hva denne påstanden innebærer. Jeg imøteser Kvernmos grunnlag for å hevde at lokalsamfunnet har gitt sin tilslutning til dette. Har det vært gjennomført en spørreundersøkelse eller hvordan begrunner han uttalelsen til styret? Og hvordan begrunnes at en neglisjerer Helsedirektoratets føringer og sier at dette innrbærer at han hsr satt pasienten først?

Men frykt ikke, Direktør Kvernmo har løsningen. Et konsulentfirma har etter oppdrag fra ham fotfulgt en gruppe sykepleiere over tid. Etter å ha innkassert et betydelig honorar fant man ut at vaktskifte ved et sykehus var sløsing med resurser. Pleierne som gikk av vakt brukte hele 30 minutter på en status oppdatering om pasientene av påtroppende vakt. På en avdeling med 12 pasienter ble det 2,5 minutter på hver. Kvernmo vil nå prøve ut å kutte dette ned til halvparten. Da får sykepleierne redusert arbeidstid som over ett år tilsvarer 8 vakter som bejeningen må ta for ikke å bli trukketi lønn.

Det er flere ting som indikerer at direktør Kvernmo har en egen agenda for det som nå skjer? Han sørger for behørig pressedekning av at han bevilger 220 millioner, i praksis hele siste års overskudd til en bankkonto i Molde . «Aangrepet» på sykepleierne viser handlekraft sett fra hans synspunkt. Hans store drøm er etter valget er å overta Bent Høyes stilling . Sykepleierne er herved advart.

Knut Bonvik