Orkanger Vel mener det er en skandale dersom kommunen går inn for å halvere det planlagte parkarealet ved Rema 1000, slik Rema Eiendom ønsker.

- Kommunen må tenke framover. Hvis de halverer den planlagte parken, gjør de en uopprettelig feil, sier nestleder Hans Kringstad i velforeninga.

Da Rema 1000 fikk byggetillatelse på tomta, lå det i kortene at 2,7 mål skulle brukes til parkområde med plener, dam og beplantning. I dag domineres området av asfalt og sand. Rema Eiendom ønsker å halvere parkplanene til 1,4 mål, for å få inn et forretningsbygg til på tomta.

Kontrast

- Det er en viss kontrast mellom den lokkematen Rema kom med, og tomtas utseende i dag. De har ikke sådd ett eneste plenfrø. Dette er ei tomt som opprinnelig var avsatt til park og rasteplass ved inngangen til Orkanger. Rema lokket med at Orkanger ville få en fin park gratis dersom de fikk bygge på tomta. Kort tid etter får pipa en annen låt. Det er nærliggende å tro at dette var et spill helt fra starten, men det kan ikke jeg si noe sikkert om, sier Kringstad.

Endringsforslaget var ute på høring fram til 13. juni, og Orkanger Vel har skrevet en uttalelse hvor de ber Orkdal kommune om å avslå søknaden fra Rema Eiendom.

- Det er en tragedie hvis kommunen hopper på og aksepterer ønsket til Rema om å redusere parken til en plen. Orkanger mangler åpne plasser og grønne lunger, og det er Bårdshaug som kommer til å bli det framtidige sentrum, og folk første møte med Orkanger. En feil som gjøres i dag, er umulig å rette opp, sier Kringstad.

- For tilfeldig

Han mener utviklinga av Orkanger sentrum har vært for tilfeldig.

- Dette vises tydelig på Bårdshaug. Reguleringen foregår stykkevis og delt, man bør ha en plan. Kommunen bør innhente ekstern ekspertise for å lage en plan for hvordan sentrum skal se ut. Orkanger kommer til å bli en småby, og det er viktig å ha for øyet. Vi må ha et sentrum hvor det går an å gå og sykle, det framtidige sentrum trenger en park, sier Kringstad.

I sin høringsuttalelse skriver velforeninga: «Rema driver forretning, ikke stedsutvikling. Det har Odd Reitan selv poengtert i en debatt da tidligere ordfører Anne Kathrine Slungård i Trondheim kritiserte selskapets disposisjoner i midtbyen. Orkdal kommune har derimot plikt til å drive byutvikling til fellesskapets beste. Det omfatter estetiske hensyn, miljøhensyn og trivselshensyn. Disse faktorene kan ikke måles i kroner, men de har betydning for alt fra barns oppvekstmiljø til rekruttering av arbeidskraft».

- Kommunen må ta ansvar. Jeg håper virkelig ikke de begår den uopprettelige feilen å gi Rema medhold i denne saken, sier Kringstad.

Ukjent for ordfører

Fungerende ordfører Oddbjørn Bang sa han kjente saken for dårlig til å uttale seg om den da ST kontaktet han i går.

«Mer enn nok grøntareal»

Rema Eiendom sier innbyggerne på Orkanger skal få park, men mener den i utgangspunktet var tegnet for stor.

- Det var ikke noe poeng å gjøre parken så diger, da blir den jo ikke brukt. Da lager vi heller noe med god kvalitet over. Det er bedre med en park som folk bruker, enn en stor gressplen. Det er ingen som vil spille fotball uti veikrysset der likevel. Antall kvadratmeter er ikke interessant, da er det bedre å spørre seg hva som vil gjøre parken interessant for folk, sier Øyvind Christensen i Rema Eiendom.

- Og hva er det?

- En park som folk vil bruke, med benker og beplantning. Folk skal få en park, selv om den blir litt mindre, sier Christensen.

- Helt feil!

- Hva er årsaken til at dere nå vil gå bort fra de opprinnelige planene?

- Det ble mer enn nok grøntareal på tomta, vi trengte mer areal til forretningsbygg.

- Nestlederen i Orkanger Vel antyder at de flotte parkplanene kanskje bare var et lokkemiddel for at dere skulle få tomta?

- Helt feil! Da får han heller ringe oss og spørre hva vi har tenkt å gjøre. Vi skal opparbeide tomta nå. Han må være klar over at på store deler av tomta er det tegnet veikryss, og det kan ikke vi opparbeide, sier Christensen.

- Hva gjør dere dersom dere ikke får gjennomslag for planendringene?

- Da opparbeider vi parken likevel, men vi kommer ikke til å opparbeide hele det opprinnelige arealet. Det er ikke sikkert vi når gjennom, men vi håper fornuften vil råde.

Vil ha forretningsbygg

Arne Storsand, leder for Rema 1000 på Orkanger, sier han foretrekker et ekstra forretningsbygg på tomta framfor den opprinnelig planlagte parken.

- Nå er det ikke jeg som har ansvar for dette, det er Rema Eiendom. Jeg har egentlig ikke tatt stilling i saken. Men for omsetningens del, og for området sin del, tror jeg det er best med et nytt forretningsbygg. Det vil trekke mer folk hit enn et grøntområde vil gjøre. Helt ærlig tror jeg ikke parken vil trekke så mye folk, sier Storsand.

- Så det er helt greit at parkarealet halveres?

- Det skal ikke jeg legge meg borti, jeg tror parken blir fin uansett. Jeg håper at arbeidet vil bli fortest mulig ferdig, det ser ikke spesielt fint ut i dag.

Flere protester

Statens vegvesen og Lidl har også levert høringsuttalelser hvor de fremmer motforestillinger mot halveringa av parkområdet.

Lidl, som er i ferd med å etablere seg på nabotomta til Rema 1000, sier i sin uttalelse:

«Lidl er skeptisk til en redusering av område for park/rasteplass til fordel for økt næringsareal mot planlagt rundkjøring mellom E39 og rv. 710. Orkdal kommune har tidligere gitt klart uttrykk for betydningen av grøntareal langs hovedatkomsten til Orkanger. Dette er hensyntatt i gjeldende reguleringsplan. Forslaget til endring er etter Lidls oppfatning i strid med intensjonene, og vil bety en forringelse for så vel området som atkomsten til Orkanger og Lidl». Sivilarkitekt Jørund Kjærem har kommet med uttalelsen på vegne av sin oppdragsgiver Lidl.

Aksepterer ikke

Statens Vegvesen mener det er viktig å ivareta hensynet til videre veibygging i området. De sier i sin høringsuttalelse: «Det var fra forslagsstiller (Rema Eiendom) hele tiden et press på en ytterligere reduksjon av byggegrense til E39 utover de 30 meter vi fant å kunne akseptere».

Vegvesenet har ikke tatt noen endelig avgjørelse om utforming og plassering av det som i framtida blir kryss mellom E39 og riksvei 65, og de ønsker å sikre areal til dette. «Dette gjøres best ved å beholde eksisterende arealbruk slik det var enighet om. Skulle kommunen likevel vinne fram med en omregulering av park/rasteplass til forretningsareal, vil vi se oss nødt til å opprettholde lovens byggegrense på 50 meter både fra E39 og riksvei 710 for å sikre vegens interesser».

Vegvesenet gjør det videre helt klart at den fremmede reguleringsendringen ikke vil bli akseptert fra deres side.

foto
Hans Kringstad oppfordrer kommunen til å gå inn for de opprinnelige parkplanene. Foto: John M. Myrhaug