Samferdselsdepartementet har nå sagt ja til å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalspakken. Pakken omfatter ikke, slik navnet kunne tilsi, kun Orkdal, men i tillegg Meldal, Rennebu, Rindal, Surnadal og Agdenes.

Departementets ja til å lage en KVU er samtidig et ja fra sentrale myndigheter til å gå videre med planene for opprusting av veinettet i regionen. Oddbjørn Bang fikk nyheten onsdag formiddag, og har allerede rukket å motta en lang rekke gratulasjoner og hilsener.

- Vi har ventet snart ett år på dette. Nå er vi endelig et langt skritt videre. Dette er en kjempeavgjørelse for hele regionen, sier Oddbjørn Bang.

Her vises de fire alternativene gjennom Orkanger/Fannrem

Fire alternativer

Orkdalspakken omfatter følgende veistrekninger:

  • Fv 710 fra Orkdal til Ingdalen

  • Fv 65 fra Orkdal til Surnadal

  • Fv 700 fra Svorkmo/Storås til Berkåk

  • E39 fra Harangen til Orkanger

  • Ny E39-trasé gjennom Orkanger, evt. Fannrem

Når det gjelder det siste punktet, skal det utredes fire alternative skjæringer gjennom Orkanger/Fannrem:

  • Gammelosveien (tidligere Havneveien) fram til kommende kryssløsning i Råbygda, der veien legges under bakkenivå fram til rundkjøring ved Hamos.

  • Fra Shell Bårdshaug til Gjølmeslien. Derfra enten til nytt kryss i Råbygda eller i tunnel fram til Andøl.

  • Avkjøring like sør for sykehuset til Gjølmeslien. Derfra enten dagens trasé til nytt kryss i Råbygda eller i tunnel fram til Andøl.

  • Avkjøring ved Orklas grusbane, over Orkla fram til dagens kryss opp mot Ustjåren. Derfra i tunnel fram til Osbrua.

Lansert i 2008

Ideen til det som har utviklet seg til å bli en omfattende veipakke, ble første gang lansert i september 2008. Da hadde ST et intervju med daværende varaordfører Bang der han delte sine tanker om en miljøtunnel fra Elkem Thamshavn til Shell-krysset.

Bangs hovedbegrunnelse var at man dermed ville kvitte seg med et stort støyproblem for dem som bor i «bakkan». Han så også for seg at dagens E39-trasé mellom Thamshavn og Shell-krysset kunne benyttes til boligtomter, og at man dermed kunne fått et sammenhengende boligområde som strakte seg fra flata og opp mot marka helt øst på Orkanger.

Slik at Tormod Solem Slupphaug sett for seg veiløsninga gjennom Orkanger.

Gågate i sentrum?

Bangs «kongstanke» har utviklet seg kraftig siden 2008, og omfatter i dag veistrekninger i seks kommuner.

Kort tid etter at Bang hadde mottatt nyheten onsdag formiddag, møtte han ST på samme sted som han lanserte ideen sin i 2008 - i rundkjøringa ved Shell på Bårdshaug.

- Her vil tunnelen komme ut, sier han og peker rett mot øst - opp i skogen.

Bang er ikke lenger like bombastisk på at dagens E39-trasé må gjøres om til boligareal. Han ser for seg en annen løsning som han synes er minst like interessant:

- Dagens trasé kan bli internvei, som for eksempel bussene kan bruke. Det åpner for at «handlegata» kan gjøres om til gågate, fordi man da får en avlastningsvei. Jeg tror ei slik gågate vil ha veldig mye å si for sentrumsutviklinga på Orkanger.

Ros til Lien

Det ligger som en forutsetning at dette blir et bompengeprosjekt, slik det er tilfelle med alle nye store veiprosjekter i Norge. I tillegg må Orkdalspakken inn på nasjonal transportplan (NTP), og det kan tidligst skje i 2023. Konseptvalgutredninga må være ferdig i god tid før det.

- Vi håper at spaden blir satt i jorda senest i løpet av ti år. Dagens ja er helt avgjørende for framdrifta, sier Oddbjørn Bang som trekker fram én person som han ønsker å rose.

- Vi har sendt masse henvendelser, både fra fylket og kommunene. Men vi har ikke fått svar. Den siste tida har vi fått god hjelp fra den nye NHO-direktøren i Trøndelag, Tord Lien. Vi tror hans bidrag har vært veldig medvirkende til at vi endelig fikk svar. Så vi vil skryte av ham, avslutter Bang.