Neste uke skal kommunestyret i Skaun vedta ny lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon eller tilsvarende bolig for heldøgns omsorg.

Stortinget vedtok i juni 2016 lovendringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Gjennom endringene tydeliggjøres retten til sykehjemsplass eller tilsvarende når dette er det eneste tilbudet som etter en individuell helse- og omsorgsfaglig vurdering kan sikre et nødvendig og forsvarlig tilbud.

Samtidig plikter kommunen å utarbeide en kommunal forskrift med kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig for tilrettelagt heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte pasienter som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente av slikt opphold. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.