Kommunestyret i Hemne har bevilget vel én million kroner til konkrete tiltak som skal starte opp i sentrum av Kyrksæterøra allerede i år.

— Viktig for innbyggerne

Ordfører Odd Jarle Svanem, som er fullt klar over at ting som skal inn i kommunale planer tar tid. Derfor har det vært viktig for politikerne å få til konkrete resultater snarest mulig etter at prosjektet starta i august i fjor.

Eileen Brandsegg (midten) fra Bylivsutvikling AS har vært med Hemne kommune jevnlig i prosessen. Her sammen med ordfører Odd Jarle Svanem og kommuneplanlegger Malin Sæther.

Kommuneplanleggeren skriver følgende i sitt saksframlegg:

«I forbindelse med prosessen med sentrumsprosjektet for Kyrksæterøras framtidige utvikling, ser vi et tydelig behov for å opprettholde engasjementet hos alle involverte og vise at det finnes handlekraft bak planarbeidet».

— Dette er ei meget god og presis formulering som jeg støtter fullt ut. Vi synliggjør nå at vi ikke lager skrivebordsdokument. Vi mener noe med dette. Dette er en viktig sak for hemnværingene, og jeg vil si meg svært godt tilfreds med den framdrifta vi har hatt, sier Svanem.

Meieri-kunst

Det konkrete som nå er vedtatt, er følgende, og er basert på innspill som er kommet fram i prosessen gjennom den såkalte byromsanalysen, folkemøter, registreringer gjort på Sodin og Hemne videregående skole, samt fremtidsverksted for grunneiere, utbyggere, kommuneadministrasjon og formannskapet:

Å lage et byrom ved Kulør'n: Det lages parkeringsplass og opparbeidet en flyttbar sykkelbane mellom Kulør'n og Wesselgården. Det skal produseres moduler som kan flyttes til andre lokaliteter ved behov. Framtidig arealbruk må konkretiseres.

Meieriplassen: Skal etablere forprosjekt i samarbeid med kompetansemiljø innenfor såkalt relasjonell kunstutforming, som er en samlebetegnelse på en rekke ulike kunstneriske uttrykk og strategier. Her skal det anvendes eksperimentelt tankegodt og kunst i forholdet mellom tid, folk, relasjoner, sted og kontekst. Ferdig skissert forslag til hovedprosjekt i april neste år.

Rådhusplassen: Tilrettelegger for parkering på baksiden av bygget for ansatte og besøkende. Området skal bli et bilfritt oppholdsareal som binder sammen rådhuset og naboeiendommen, med tilrettelegging for myke trafikanter og etablering av trivselsskapende elementer som stimulerer til opphold og sosiale møter. Handikappede skal prioriteres.

— Vi viser nå at vi mener noe med sentrumsprosjektet, sier Odd Jarle Svanem. Her utenfor rådhuset, skal det for eksempel bli bilfritt.

Bruker av overskudd

— Vi finansierer tiltakene ved bruk av fjorårets mindreforbruk, eller «overskuddet», fra den kommunale drifta, sier Svanem.

For igjen å understreke at dette har høy politisk prioritet, legger han til:

— Da saken ble behandlet, forelå det to tilrådinger fra rådmannen. Vi gikk for det som gir raskest framdrift. Alternativ to ville innebære mer tidsforbruk.