I fire uker har det pågått rekkverksarbeid på gammelveien. Mens arbeidet pågår, er det lysregulering i arbeidsområdet.

- Arbeidet er en del av fylkeskommunens fornyingsprogram når det gjelder rekkverk, forteller Øyvind B. Mæhle, overingeniør og byggeleder i Statens vegvesen.

Det er mange flere veier i fylket som har behov for rekkverk. Men i år er alle midlene på fornyingsbudsjettet øremerket fylkesvei 800 mellom Børsa og Thamshavn.

Fem millioner

Årsaken er at tunnelene på E39 skal oppgraderes, og da blir gammelveien langs sjøen omkjøringsvei.

- Vi bruker nesten fem millioner kroner på rekkverk på denne strekningen, forteller Mæhle.

Statens vegvesen har startet arbeidet med å utbedre tunnelene på strekningen mellom Klett og Orkanger, med tanke på brannsikkerhet.

På landsbasis skal 200 riksvegtunneler over 500 meter oppgraderes for å fylle kravene til EUs tunnelsikkerhetsforskrift. For tunnelene på E39 innebærer dette at viftekapasiteten økes slik at det oppnås større brannventilasjon.

Trafikksikkerhet

Alle tunneler over 500 meter på riksvegnettet reguleres av Tunnelsikkerhetsforskriften, og de må oppfylle de nye kravene innen 1. april 2019. De skal utstyres slik at konsekvensene av kritiske hendelser som kollisjoner og bilbrann blir minst mulig.

- Alle pengene vi har på fornyingsprogrammet for rekkverk i år, blir prioritert hit for å gjøre omkjøringsveien mest mulig trafikksikker, sier Mæhle.

Behov for mer

Han påpeker at de gjerne skulle hatt midler til å fortsette arbeidet fra Børsa til Øysand også.

- Alt er beregnet til den minste detalj, og vi kunne startet på dagen. Men da trenger vi fem millioner kroner ekstra, sier han.

Utbedringa av selve tunnelene begynte i februar 2017 og vil vare ut året i 2018. Arbeidet vil ifølge vegvesenet i all hovedsak foregå på kveld og natt sju dager i uka. I perioder med omfattende monteringsarbeider vil det være behov for helgestengning.

PS! Vegvesenet har i tillegg et par millioner til på et annet program som skal dekke resten rekkverksettingen langs fylkesvegnettet i Sør-Trøndelag. De to millionene holder til om lag tre kilometer med fornying av rekkverk langs vegnettet i resten av fylket.

Biler må finne seg i å bli stoppet av trafikklys under arbeidet på gammelveien. Foto: Øyvind Brostrøm