Kommunestyret i Meldal har staket ut kursen for framtidas omsorgstilbud. De eldre skal i framtida bo i omsorgsboliger med heldøgns omsorg, ikke i institusjon.

- I kommunestyret brukte jeg litt store ord, og sa at dette er historisk. 25 år etter at vi avviklet institusjonsomsorgen for psykisk utviklingshemmende gjennom HVPU-reformen, gjør vi nå det samme med eldreomsorgen. Vi sier at sykehjemmet skal være et behandlingstilbud for utreding og rehabilitering, men ikke et varig botilbud. Botilbudet skal nå etableres i omsorgsboliger med heldøgns omsorg, sier ordfører Are Hilstad.

I forrige uke behandlet kommunestyret en sak om innretning, dimensjonering og lokalisering av helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Antall plasser

- Vi er fortsatt i et stadie med forprosjekt, og dette er første delvedtak i forprosjektet. Vi trenger noen retningslinjer for hva som skal planlegges og dimensjoneres videre. Det er fortsatt et stykke igjen til vi formelt kan fatte byggevedtak med låneopptak, og til vi har definert akkurat hva som skal bygges, sier Hilstad.

Så langt har politikerne vedtatt følgende om innretning og dimensjonering:

  • 35 av dagens 38 langtidsplasser ved Meldal helsetun omgjøres til heldøgns omsorgsplasser (HDO).

  • En beholder dagens 3 plasser i Solhagen AD som langtidsplasser.

  • Omgjøring skjer ved ferdigstilling av nye omsorgsboliger med HDO.

  • Antall korttidsplasser økes fra 10 til 22.

  • Dagens 18 plasser ved Heimtun gjøres om til HDO-plasser, og samlokaliseres (fortsatt) med den nye institusjonen. Dette medfører at bygget Heimtun saneres med tanke på nybygging.

  • Dagens 9 plasser med fellesareal ved «Løvbytunet» oppgraderes til HDO-plasser.

  • Dagsenterløsning for eldre (og demente) legges til institusjonen.

På dagens tomt

I sum medfører dette at planleggingen tar utgangspunkt i: Tre institusjonsplasser langtid, 22 institusjonsplasser korttid, tre institusjonsplasser demens, 35 HDO som erstatter langtidsplassene ved institusjonen, 18 HDO som erstatter Heimtun og 9 HDO ved Løvbytunet på Løkken.

- Hvorfor står det igjen seks langtids institusjonsplasser, inkludert demensplasser?

- Det er for å ha en mulighet i visse tilfeller hvor det er riktig med en varig løsning i institusjon, sier Hilstad.

Angående lokalisering, sier vedtaket at det nye bygget skal ligge i området hvor dagens helsesenter ligger. Vedtaket sier: «Ut ifra ei forventning om at deler av eksisterende bygningsmasse kan gjenbrukes, lokaliseres ny institusjon og heldøgns omsorgsplasser i tilknytning til dagens arealer ved Meldal helsetun/Heimtun. I tillegg kommer oppgradering av ni plasser ved Løvbytunet til HDO-plasser».

Nytt tankesett

- Institusjon og omsorgsboliger skal ligge samlet, vil det bli noen forskjell fra i dag?

- I praksis er det ikke sikkert den store forskjellen vil merkes, vi skal ha en samlokalisering med en omsorgsbase også inn mot omsorgsleilighetene. Men jeg har tro på at det gjør noe både med kommunen og innbyggerne når vi velger å fjerne oss fra institusjonstanken i eldreomsorgen, sier Hilstad.

- Hva skal rives og hva skal gjenbrukes av dagens bygg?

- Det er ikke alt som trenger å rives, og vi kan derfor forvente lavere investeringskostnader. Det videre prosjektet vil si noe om hva som er lønnsomt å rive og hva som kan oppgraderes, sier Hilstad.

Sterk medvirkning

Kommunestyret vedtok i økonomiplan for 2016–2019 en ombygging/nybygg av Meldal helsetun, med mål om ny institusjon i 2020. I gjeldende økonomiplan er det avsatt en økonomisk ramme på 199 millioner kroner.

- Får dere protester på at institusjonsplassene forsvinner?

- Styrken med forprosjektet vi har kjørt så langt, er at vi har hatt sterk medvirkning fra første dag. Representanter for eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har vært involvert hele veien. Vi har hatt studieturer og folkemøter. Arbeidsgruppa, der rådene er representert, anbefaler en slik modell. Jeg tror informasjonen er godt ivaretatt, og at folk er beroliget på at dette er riktig tankegang.

Forprosjektet vil forsette med reguleringsplan for området, og med at Orkland-kommunene skal få bli kjent med prosjektet.

- Fellesnemnda skal få uttale seg om prosjektet. Det er viktig med åpenhet og mulighet for innspill fra nemnda nå fram mot sammenslåinga, sier Hilstad.

Ordfører Are Hilstad ser på retningsskiftet i eldreomsorgen som historisk. Foto: John J. Storholt