Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ser med sterk bekymring på den lite faktabaserte tilnærmingen i debatten rundt forvaltning av kongeørn.

Utsagnene fra sentrale aktører i beitedyrnæringen og Senterpartiet vitner om manglende vilje til å lete etter gode løsninger for å redusere dødelighet på beitedyr ytterligere, skriver NOF i ei pressemelding.

I nøkterne tall var fjoråret (2016) et godt år for beitenæringen, både for tamrein og sau. Tapstallene var rekordlave, også for kongeørnskade.

Pr. dags dato har Rovbase.no vist lavere kadavertall antatt tapt til kongeørn i 2017 enn i 2016, om man tar periode for periode, men Statens naturoppsyn (SNO) opplyser at antall innrapporterte reinkalv-kadaver for mulig rovviltskade er høyere (ikke rekordhøyt).

Alv Ottar Folkestad, kongeørnekspert i NOF, påpeker viktigheten av å avvente endelige konklusjoner før kongeørnas rolle vurderes. Folkestad har fulgt forskningen og tapsproblematikken knyttet til kongeørna gjennom flere tiår.

- Inntrykket som skapes om at antallet kongeørner i Norge øker, og at den er en viktig dødsårsak for dyr på beite, stemmer ikke Kongeørnbestanden i Norge er stabil, og artens atferd som skadegjører har selvfølgelig ikke forandret seg. Bakenforliggende årsaker må identifiseres. Totalt sett har antall tamrein erstattet som tatt av rovvilt gått ned de tre siste årene. Tapene til kongeørn føyer seg inn i dette mønsteret, men noen områder skiller seg ut med høyere tapstall, sier Folkestad.

Tapstall og statistikker for kadaverfunn og tapsårsaker viser at kongeørna er en ubetydelig aktør for sau og tamrein. Sumeffekten av kongeørnangrep på sau/lam er mindre enn 2 % av totaltapet av dyr på utmarksbeite. For tamrein er det i størrelsesorden 4-6 % av totaltapet av reinkalver.

- Vi i NOF er overrasket over den debatten som finner sted i disse dager. Kongeørna er en av våre mest studerte fugler og i Norge er det brukt store summer på å innhente kunnskap om ørn og skader på beitedyr. Fokuset må være på å fremskaffe bedre lokal kunnskap om årsakene til tap og kongeørnas rolle i dette. Bare slik kan effektive tiltak gjennomføres, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF.