Meldal/Rennebu/Hemne/Snillfjord/Agdenes

- Differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste virkemidlene for å opprettholde bosettingen i distriktene. Regjeringa har helt siden 2013 hatt en tett dialog med Europakommisjonen og ESA for å få til en løsning for Norge, og det er svært gledelig at vi nå kan gjeninnføre ordningen for transport og energi, sier Torhild Aarbergsbotten (H), i Stortingets energi- og miljøkomité.

For Orkdalsregionen gjelder dette Meldal, Rennebu, Hemne og Snillfjord, som er i sone 3, men også Agdenes som er i sone 2. Her har vi flere kraftselskap og transportbedrifter som vil nyte godt av endringen.

Likt for alle

- I 2013 endret Europakommisjonen statsstøtteregelverket, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne arbeidsgiveravgift med generelt reduserte satser fra juli 2014. Regjeringen innførte derfor fra samme tidspunkt kompenserende tiltak for den økte arbeidsgiveravgiften som fulgte av de nye sektorbegrensningene. Kompenserende tiltak har vært fribeløp for større bedrifter og full kompensasjon for økte avgifter for de minste bedriftene. I tillegg har fylkeskommunene fått kompensasjon for økte utgifter ved kjøp av transporttjenester. Nå får alle bedrifter i energi- og transportbransjen samme avgiftsnivå som det resterende næringslivet i sin kommune, forklarer Aarbergsbotten.

Regjeringen har spilt inn endringsforslag til Europakommisjonen, og i mai i år vedtok Kommisjonen å ta de norske forslagene inn i regelverket om gruppeunntak for statsstøtteordninger. Dette innebærer at den generelle ordningen med differensierte satser igjen kan inkludere transport- og energiforetak.

Virkning fra 2018

Endringene i EU-reglene skal nå på vanlig måte innlemmes i EØS-avtalen og i norsk rett, og det er forventet at dette vil skje i løpet av høsten. Regjeringa vil i budsjettet for 2018 foreslå å gjeninnføre differensierte satser for transport- og energisektoren, med virkning fra 1. januar 2018.

- Foretak i andre sektorer. som kan bruke reduserte satser etter dagens ordning, vil ikke bli berørt av endringen, påpeker hun.