Sveins innsats var avgjørende for at OIF i løpet av noen få år lyktes med å utvikle Idrettsparken til det mønsteranlegget vi har i dag,

Idrettsparken ble anlagt etter krigen, og har alltid vært eid av kommunen, mens OIF har stått for driftsansvaret.

Dette eierskapet medførte at OIF ikke hadde noen mulighet til å utvikle anlegget – fram til 2010/2011. Da inngikk Orkdal kommune og OIF en ny driftsavtale om Idrettsparken som medførte at OIF både skulle drifte og utvikle/sette i stand Idrettsparken. I forkant av denne nye avtalen hadde en arbeidsgruppe kalt «Visjonsutvalget» sett på mulighetene for anleggsutvikling i og rundt Idrettsparken.

OIF – med hovedstyrets leder Rudolf Larsen i spissen – vedtok i 2010 å opprette en egen anleggsavdeling, kalt OIF Anlegg. OIF Anlegg fikk som hovedoppgaver å drifte Idrettsparken, samt å iverksette utvikling av «Nye Idrettsparken». Helt fram til sin bortgang i desember 2013 var Rudolf Larsen selv sentral i dette arbeidet.

Undertegnede ble valgt som leder av OIF Anlegg i 2010, og sammen med de øvrige 3–4 medlemmene ble det igangsatt et planarbeid. Bestillingen fra OIFs hovedstyre til anleggsavdelingen var klar, her skulle man sørge for å realisere følgende anlegg:

  • Nytt friidrettsanlegg – opprusting med tartan og 6 løpebaner

  • Kunstgress på den gamle ballsletta og minigrusbanen, en 11-er og en 7-er

  • Rehabilitering av OIFs klubbhus

  • Ny bane 3 i Orklahallen til erstatning for «gammelhallen» og ny basishall

  • Nytt dusj- og garderobebygg til erstatning for garderobene fra 1949

  • Svømmeanlegg i kommunal regi

Og alle disse prosjektene skulle ha en mulighetsstudie som også innebar å benytte spillvarme fra Thamshavn. Rør og pumpesystem var allerede på plass i Idrettsparken siden man noen år tidligere hadde anlagt den oppvarmede kunstgressbanen mot OTI.

Vi i OIF Anlegg skjønte raskt at vi måtte se oss om etter ekspertise, en person som både hadde kompetanse og erfaring med prosjektering og realisering. Og hva var vel mer naturlig enn å kontakte den fremste eksperten, Svein Magne Haarsaker?

Og det var slik vi i OIF Anlegg for alvor ble kjent med Svein.

Svein var umiddelbart positiv til å bidra i den planlagt anleggsutviklingen. Med sin utdanning og yrkeserfaring ble han den som både foretok de tekniske analysene, beregningene og fulgte opp de faglige utfordringene opp mot leverandører og entreprenører. Alt dette gjorde han gjennom dugnadsinnsats. Og selv om vi flere ganger prøvde å tilby Svein noe for arbeidet, så fikk vi alltid et nei – dette var frivillig ubetalt arbeid som han ønsket «å bidra med overfor idrettsforeninga», som han alltid svarte.

Svein hadde et stort nettverk, og var det ting som ikke uten videre kunne løses, så klarte han alltid å skaffe de riktige svarene og/eller finne de konstruktive løsningene.

Svein var en veldig god samarbeidspartner for OIF Anlegg. Gjennom utallige møter og treffpunkter viste han både tydelighet og respekt for både OIF og de eksterne samarbeidspartnerne som bistod under anleggsarbeidet.

Og den respekten var gjensidig!

Det var heller aldri nei i Sveins munn da han ble spurt om å stille opp på kort varsel, enten som sparringspartner til entreprenørene, eller i interne eller eksterne informasjonsmøter.

Igjen viste han tydelighet, men også stor lojalitet i forhold til OIF. For vi i OIF Anlegg møtte en del «kvist» underveis – personer med ulike meninger om hvordan arbeidet med Idrettsparken skulle gjennomføres, skepsis til om vi i det hele tatt greide å komme i mål, og til dels sterke meningsytringer om hvilke løsninger som var de beste. Gjennom Svein fikk vi virkelig oppleve at det er mye smartere å høre på velmente råd fra aktive personer, framfor råd fra personer som aldri er å se når arbeidet konkretiseres og gjennomføres.

Til sammen ble det utført opp mot 3 000 dugnadstimer under arbeidet med «Nye Idrettsparken», Svein og OIF Anlegg stod for brorparten av disse timene.

Friidrettsanlegget i Idrettsparken stod ferdig i 2013, og de nye kunstgressbanene ble formelt åpnet 1. juli i 2014.

Etter «nyåpningen» av Idrettsparken var Svein ofte å se på Thamshavn eller ved pumpestasjonen i Idrettsparken. Da var målet å finne de mest optimale løsningene for spillvarmen, og for å kontrollere at alt det tekniske fungerte.

OIF er svært takknemlig for det Svein la ned av arbeid for OIF og Idrettsparken, han blir et stort savn for oss alle!