Halvannet år etter at det første raset gikk ved eiendommen til Katrine Brun ved fylkesveg 709 i Skaun, kan det være håp om at saken får ei løsning.

Fylkeskommunen og Statens vegvesen vil nå gå i dialog med eier av den rasutsatte eiendommen ved fylkesveg 709, for å komme fram til ei ordning.

Etterlyser sikring

Fredag 23. juni var fylkespolitikerne Anita Gilde (FrP) fra Skaun og Guro Angell Gimse (H) fra Melhus i møte med Statens vegvesen og fylkeskommunen i forbindelse med den rasutsatte eiendommen ved fylkesveg 709 i Skaun. Utgangspunktet for møtet var at det ennå ikke er foretatt skikkelig rassikring av eiendommen til Katrine Brun, halvannet år etter at det første raset gikk i desember 2015.

Eiendommen ligger tett ved fylkesveg 709 mellom Eggkleiva og Venn i Skaun.

Dialog med huseier

Anita Gilde reagerte kraftig når hun opplevde at Statens vegvesen frasa seg ansvaret for eiendommen, og overførte ansvaret på eieren av eiendommen. Hun mente at stedet måtte sikres umiddelbart. Også at Statens vegvesen må ta ansvar, slik at eier av eiendommen ikke blir gjort ansvarlig for utbedringene som må gjøres.

- På møtet ble det konkludert med at fylkeskommunen/Statens vegvesen raskt skal gå i dialog med huseier for å finne en god løsning. Dette til tross for at det juridiske ansvaret ikke er Statens vegvesen sitt, sier Gilde i en epost til avisa Sør-Trøndelag.

Eiendommen er årsak

Dokumentasjon fra mange år tilbake viser nemlig at det ikke er vegen som er årsaken til rasene, men eiendommen.

- Aktuelle løsninger for å sikre eiendommen, og ikke minst en potensiell farlig trafikksituasjon, er utbedring, støttekonstruksjon eller innløsning av eiendom, sier Gilde som er glad for at det ble enighet om å komme fram til en løsning på en situasjon som oppleves vanskelig og dramatisk for eieren av eiendommen.

Haster

På møtet ble de enige om at det må foretas noen avklaringer mellom eier, fylkeskommune og Statens vegvesen, før arbeidet med å sikre tomt og fylkesveg, settes i gang. Skaun kommune skal naturlig nok delta i samtalene.

Ifølge Anita Gilde er det ønskelig å finne en administrativ løsning på saken, ettersom det ikke er politiske møter før etter sommeren.

Retningslinjene er fulgt

Anita Gilde var godt forberedt til møtet med Statens vegvesen og fylkeskommunen sist fredag. Hun spurte blant annet om hvilke retningslinjer som er i slike saker, og om de er fulgt.

Hun ble fortalt at ifølge retningslinjene til fylkeskommunen, håndterer Statens vegvesen oppfølging av denne type saker. Straks det medfører ekstra kostnad, eller andre årsaker tilsier det, skal vegvesenet drøfte saken med fylkeskommunen.

- Vi ble fortalt at i dette tilfellet er rutinene fulgt, men at det har tatt tid å avklare en del ting. Det skyldes delvis interne forhold i Statens vegvesen, men også delvis uklarhet rundt ansvarsforhold, sier Gilde.

Tidligere riksveg

Statens vegvesen har ellers fått en ny geologisk vurdering av området hvor det vises til to alternativ for utbedring. Videre er det framskaffet dokumentasjon for avklaring av det juridiske ansvarsforholdet. Da vegen var riksveg (1998), konkluderte Statens vegvesen med at rasene ikke skyldtes tiltak foretatt av vegvesenet. Vegen var bygd i perioden 1877-1926, mens huset på eiendommen ble satt opp i 1932. Det er også en annen eier i dag enn det var i 1998.

Ansvarsforholdet er klart

På spørsmål om hvorfor ansvarsforholdet (om hvem som eier grunnen) ikke var blitt avklart langt tidligere, ble det fortalt at ansvarsforholdet var avklart på et så tidlig tidspunkt at de måtte i fysisk fjernarkiv for å finne dokumentasjon. Derfor har det tatt tid. Ettersom denne informasjonen heller ikke har vært i media, kan det virke som at ansvarsforholdet ikke har vært avklart.

Gilde og Gimse ble på fredag orientert om at Statens vegvesen i 1998 konkluderte med at utglidningene skyldes at tidligere grunneiere har fylt opp masse på eiendommen, og det ikke er gjort tiltak i regi av Statens vegvesen og derved kan utløse ras.

Nå håper Gilde på fortgang i saken til det beste for både de som ferdes langs vegen og ikke minst til det beste for huseier Katrine Brun.

Fylkestingsrepresentant Anita Gilde (Frp) håper på fortgang etter møtet hun hadde med Statens vegvesen og fylkeskommunen i forbindelse med den rasutsatte eiendommen ved fylkeveg 709 i Skaun. Foto: Audhild Øye